DOKTORGRADER

Transitt-tid i ultralyd målesystem

Avhandlingen har tittelen Methods for characterization of gas-coupled ultrasonic sender-receiver measurement systems .

I mange sammenhenger bestemmes fysiske størrelser, egenskaper eller tilstander gjennom målinger av den tiden ultralydsignal trenger for å forplante seg gjennom et målesystem, eller gjennom deler av det. Signalene gjennomgår form- og faseendringer som følge av kompliserte vekselvirkninger mellom fysiske effekter ettersom de forplanter seg gjennom målesystemet.

Det kan derfor, avhengig av hvor nøyaktige målinger som er påkrevd, være nødvendig å kartlegge hvordan ulike effekter influerer på signalene, slik at korreksjoner kan gjøres for effekter andre enn de knyttet til størrelsen som er gjenstand for målingen. Utvikling av metoder for å gjennomføre slike kartlegginger utgjør hovedtema for avhandlingen.

Avhandlingen er motivert av problemstillinger knyttet til ultralyd strømningsmetre for mengdebestemmelse av naturgass i forbindelse med salg- og avgiftsberegninger. Denne type målere utnytter at lydbølger som sendes skrått på tvers av røret forplanter seg hurtigere medstrøms enn motstrøms. Ved å bestemme forskjellen i transitt-tid i disse to retningene så har en et mål for hvor hurtig gassen strømmer gjennom røret.

For å oppfylle de strenge kravene til nøyaktighet ved salg- og avgiftsberegninger kan det være nødvendig å korrigere de målte transitt-tidene for effekter andre enn de forårsaket av vekselvirkningen mellom lydbølgene og strømningen. Noen av disse korreksjonsfaktorene bestemmes ved en såkalt null-kalibrering, dvs. fra målinger når gassen er i ro.

Avhandlingen utgjør deler av innsatsen som gjøres for å utvikle en bedre basis for å utvikle metoder som kan redusere omfanget av slik null-kalibrering. Metodikken som er anvendt og resultatene som er oppnådd er imidlertid av mer generell karakter, og er antatt å ha en videre relevans for akustiske målinger av transitt-tid.

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek.

For anskaffelse, kontakt Byttekontoret ved UB, tlf. 55 58 88 35.

Les mer om: