DOKTORGRADER

Torskens arveegenskaper

Jónsdóttir sin avhandling tar opp viktige spørsmål knyttet til populasjonsgenetisk struktur hos torsk (Gadus morhua L.) i Nordatlanteren, både med hensyn på stor og liten geografisk skala.

Torsk i islandsk farvann ble viet størst oppmerksomhet med hensyn på populasjonsgenetiske forskjeller og studier av livshistorietrekk i forbindelse med genetikk. Betydelig forskjell ble funnet mellom torskepopulasjoner både på stor (hver side av nordatlanteren) og liten (islandsk farvann) geografisk skala.

Videre ble det funnet at de observerte forskjeller er tidsmessig stabile. Det ble også funnet forskjeller i vekstmønsteret hos fisk i ulike populasjoner. Bruk av avhandlingens resultater bidrar til økt forståelse av den populasjonsgenetiske strukturen hos torsk, spesielt i islandsk farvann. Videre bidrar avhandlingen til økt forståelse av sammenheng mellom genotyper og vekst hos torsk, som er viktig i forbindelse med forvaltning og eventuelt oppdrett av torsk.

Ólöf Dóra Bartels Jónsdóttir er født og oppvokst i Reykjavík, Island. Hun avla i 1996 cand. scient. eksamen ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Universitetet i Bergen. Hun har siden 1996 arbeidet som stipendiat ved Havforskningsinstituttet i Reykjavik. Hun jobber nå som forsker hos Iceland Genomics Corporation, Reykjavik.

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek.

For anskaffelse, kontakt Byttekontoret ved UB, tlf. 55 58 88 35.

Les mer om: