DOKTORGRADER

Torsk- og kveiteproduksjonen kan økes

Produksjonen av marin oppdrettsfisk, som torsk og kveite, kan trolig økes betydelig. Dette kan skje dersom det etableres en helårig intensiv produksjonslinje der de minste stadiene av fisken blir fôret med kultiverte levende fôrorganismer, slike som krepsdyret Artemia, før fisken gradvis tilvennes et kommersielt fôr.

Evjemos arbeid har bidratt til å utvikle metoder for å produsere levende fôrorganismer med høy ernæringsmessig kvalitet som fôr til marine fiskelarver. Det vil også bidra til å etablere en helårig intensiv og forutsigbar produksjon av marin fiskeyngel.

Intensiv produksjon av fisk og sjømat er et av våre nasjonale satsningsområder, og i de siste årene er det fokusert mye på de marine fiskeslagene torsk og kveite. Torsk- og kveiteyngel må ha levende organismer når de som små larver begynner å oppta føde. Årsaken til at de marine fiskelarvene er avhengige av levende fôrorganismer, er blant annet at de er svært små, og at de har et lite utviklet fordøyelsessystem på larvestadiet. Dette gjør at produksjonen av marin fiskeyngel er betydelig mer komplisert enn produksjonen av laksyngel, som kan fôres med pellets fra det tidspunktet da fødeopptaket begynner.

Næringsverdien av kultiverte levende fôrorganismer har stor betydning når de skal brukes som fôr til kommersiell produksjon av marin fiskeyngel, og det har vært viktig å få øket innholdet av de essensielle marine fettsyrene, DHA og EPA, i Artemia. Høyt innhold av disse fettsyrene benyttes ofte som et kriterium for å beskrive næringverdien av Artemia. Disse fettsyrene er viktige komponenter i dietten til de fleste marine fiskelarver. En analyse av lipid og proteininnholdet fra fiskelarvenes naturlige føde i naturen ble brukt som en referanse i arbeidet med å optimalisere den ernæringsmessige sammensetningen av Artemia. Varierende næringsinnhold av Artemia påvirker veksten og overlevelsen til fiskelarvene i stor grad. Riktig næringsinnhold i Artemia er derfor en viktig faktor for å oppnå lønnsom produksjon i et marint yngelanlegg.

Avhandlingen har tittelen Production and nutritional adaptation of the brine shrimp Artemia sp. as live food organism for larvae of marine cold water fish species (Produksjon og ernæringsmessig tilpasning av saltkrepsen Artemia sp. som levendefôrorganisme til marine fiskelarver). Den er utført ved Zoologisk institutt, NTNU, med professor Yngvar Olsen som veileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd.

Les mer om: