Havbunnsmineraler

Tar neste steg mot utvinning av mineraler fra havbunnen

Vil konsekvensutrede gruver på havbunnen.

Olje- og energidepartementet sender i dag et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring med tre måneders frist.
Olje- og energidepartementet sender i dag et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring med tre måneders frist. (Illustrasjonsfoto: Oljedirektoratet)

Vil konsekvensutrede gruver på havbunnen.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Olje- og energidepartementet sender i dag et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring med tre måneders frist.

Dette er et ledd i prosessen med å åpne norsk sokkel for mineralvirksomhet, som regjeringen startet i sommer. En åpning innebærer at tillatelser kan deles ut til kommersielle aktører, og at det legges til rette for undersøkelser og utvinning av mineraler på norsk sokkel.

Oljedirektoratet har vært på flere tokt de siste årene, for å kartlegge havbunnen, og har funnet flere forekomster med verdifulle mineraler, deriblant kobber, sink og kobolt. Alle disse er metaller som trengs i teknologi som vindturbiner, solcellepaneler batterier og mobiltelefoner. 

– Regjeringen vil legge til rette for verdiskaping og fremtidige, nye arbeidsplasser i havnæringene. Etterspørselen etter metaller er forventet å øke globalt i fremtiden, og Norge kan sitte på store forekomster av verdifulle mineraler. Det betyr at mineralvirksomhet på havbunnen kan bli økonomisk lønnsomt, sier olje- og energiminister Tina Bru i en melding fra departementet.

Les også

Prosess for å åpne

I henhold til havbunnsmineralloven må områder formelt åpnes for slik virksomhet før tillatelser kan tildeles kommersielle aktører.

Konsekvensutredningen er en del av åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel som regjeringen har igangsatt. OED skriver i en melding at prosessen med konsekvensutredning vil sikre involvering fra alle interessenter og fremskaffe mer, oppdatert og samlet kunnskap om hva effektene av en eventuell havbunnsmineral-aktivitet kan bli.

Mineralforekomstene i våre havområder tilhører staten. Før vi eventuelt kan gi tillatelser til kommersielle aktører til leting og utvinning av havbunnsmineraler, skal det gjennomføres en åpningsprosess for å avklare om slik virksomhet kan skje på en bærekraftig og forsvarlig måte. I tillegg arbeider vi nå med å kartlegge våre ressurser. Formålet med denne høringen er tidlig involvering av alle interessenter, fortsetter Bru.

Sulfid-skorstein samlet inn av Oljedirektoratet. Foto: Oljedirektoratet

Etter at høringsinnspillene er vurdert, skal det fastsettes et endelig konsekvensutredningsprogram. 

Følgende hovedtema er foreslått for utredning:

  • Undersøkelser; status, utviklingstrender og muligheter.
  • Utvinning; status, utviklingstrender og muligheter.
  • Beskrivelse av naturforhold og miljø og kunnskapsgrunnlag.
  • Miljøvirkninger av utvinning og mulige avbøtende tiltak.
  • Virkninger for andre næringer og mulige avbøtende tiltak.
  • Samfunnsmessige virkninger.

Testet «ny» teknologi

Senest i oktober i fjor kunne OD melde at de hadde fullført et nytt tokt etter havbunnsmineraler i Norskehavet. Etter fem uker om bord på fartøyet Island Valiant fikk de med seg en rekke prøver som nå analyseres. 

Målet med toktet var å gjøre undersøkelser under havbunnen, ved å bore grunne hull i mineralfeltene, for å hente ut kjerneprøver og teste ut boreteknologi på så store havdyp.

Boreoperasjonene ble gjort på mer enn 3000 meters dypt vann, med kveilerør, som er en sammenhengende borestreng som er kveilet på rull. Det var første gang det ble benyttet kveilerørsteknologi på så store havdyp, og det var første gang denne typen boreteknologi ble benyttet til å utforske mineraler på havbunnen.

Resultatet av dette toktet er foreløpig ikke offentliggjort. 

Ser etter svarte skorsteiner

OD har i alt utført tre egne operasjoner på dypt vann, for å kartlegge potensialet for mineraler på havbunnen. Også de to foregående toktene har vært på Mohnryggen i Norskehavet. I tillegg har de vært med Universitetet i Bergen på kartleggingstokt.

Innsamlede data og prøvematerialer skal nå analyseres.

Resultatene blir en viktig del av grunnlaget for å vurdere hvor store mengder mineraler som finnes i disse områdene. Fra før har de funnet høye andeler av kobber, sink og kobolt.

På tokt ser OD konkret etter sulfidmineraler, fra såkalte svarte skorsteiner på havbunnen.

Det som skjer er at sjøvannet trenger dypt ned i havbunnen, for så å bli varmet opp til over 400 grader av underliggende magmakamre, som løser opp en rekke mineraler.

Det varme vannet spyles ut på havbunnen igjen gjennom såkalte svarte skorsteiner, eller «black smokers», der mineralene felles ut i kontakt med det kalde sjøvannet. Når magmakamrene flytter seg på grunn av spredningen mellom platene, stopper utspylingen av varmtvannet, og skorsteinene faller sammen og blir til slutt grushauger på havbunnen.

Det er bevilget 30 millioner til videre kartlegging av havbunnsmineraler i budsjettet for 2021. Bevilgningen skal dekke innsamling av ulike typer geofysiske data og vil være en oppfølging av aktiviteten som Oljedirektoratet har utført til nå. 

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå