NETTARKIV

Tannløst fra Regjeringen

Fredag la regjeringen fram Stortingsmelding 39 om olje- og gassvirksomheten. Den behandler imidlertid verken skattespørsmålet eller Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), som mange regner som de viktigste stridstemaene i oljepolitikken.

Den største direkte statsdeltagelse tas i de antatt beste arealene. Det er en fare for at en politisk endring på dette området ikke kan gjennomføres innen neste utlysningsrunde.

– Det er også viktig å gjennomføre tiltak med den eksisterende SDØE-portefølje, for å kunne bruke denne i arbeidet med å forbedre effektiviteten og derved sikre verdiene på norsk kontinentalsokkel, understreker styreformann Hugo Sandal i Oljeindustriens Landsforening (OLF). Han er lettet over at oljemeldingen ikke ble ytterligere forsinket.

Avventende

– Det er positivt at Regjeringen i oljemeldingen legger opp til flere tiltak som bidrar til å forbedre konkurransekraften i norsk olje- og gassvirksomhet. Det legges opp til en rekke positive tiltak i meldingen, som samlet sett gir signal om en positiv utvikling i retning av en mer liberal holdning til næringen, sier Sandal.

OLF har fått gjennomslag for en heving av grensen for stortingsbehandling av nye feltutbyggingsprosjekter fra 5 til 10 milliarder kroner. OLF støtter Regjeringens syn på at dette vil bidra til å forbedre effektiviteten og konkurranseposisjonen for petroleumsvirksomheten i Norge.

Regjeringen peker i meldingen på at det er viktig å møte den internasjonale konkurransen om oljeselskapenes oppmerksomhet som er betydelig skjerpet i de senere år. Dette skyldes åpning av nye land for internasjonal industri og omfattende privatisering og restrukturering i hele petroleumsindustrien.

Målrettet forskningsinnsats

OLF er enig med Regjeringen i at det er behov for helhetlig og målrettet innsats mellom myndigheter, forskningsmiljøer og industri på forskningsområdet.

OLF finner det imidlertid beklagelig at Regjeringen ikke følger opp den støtte som gis til Demo 2000 i dagens stortingsmelding, men har foreslått reduksjon i bevilgningen til Demo 2000 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Les mer om: