BYGG

T-banen byen rundt

Knut Strøm
6. sep. 2006 - 07:59

Med åpningen av etappe to i T-baneringprosjektet, Sinsen T-banestasjon og T-banestrekningen fra Storo til Carl Berner, er det sammenhengende T-banestrekning mellom Sognsvannsbanen ved Ullevål og Carl Berners plass. Ringen er sluttet. Prosjektlederen skal ha mye av æren.

Ringbakken var leid inn av samferdselsetaten i Oslo, som er byggherre for T-baneringen. Nå skal han ta seg av arbeidet som daglig leder av konsulentfirmaet Antaris AS og drive med forretningsutvikling der.

Allerede 28. juni var han ferdig med jobben da de siste overleveringsprotokollene for signal- og sikringsanlegget og protokollen for 400 volt strømforsyning høytidelig ble signert. Det skjedde etter at Oslo Sporveier sammen med T-baneringprosjektets ledelse hadde foretatt befaring av anlegget.Prosjektteam

Ringbakken har vært med som prosjektleder siden 2000 da arbeidet startet med første etappe. – Et prosjektteam på rundt 25 personer i snitt har arbeidet på prosjektet. Disse har ivaretatt alle byggefunksjoner som en byggherre skal følge opp, sier han.

Han mener at prosjektteamet har hatt en sammensetning som har fungert meget bra. – Vi har hatt med personell fra Sporveien, noen fra samferdselsetaten som har tatt seg av økonomioppfølging og anskaffelser samt byggeledelse fra Statens vegvesen for grunn og bygningstekniske arbeider. I tillegg har det vært leid inn en del frittstående konsulenter, opplyser han.

Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med Statens vegvesen Region Øst og AS Oslo Sporveier som er driftsansvarlig for T-baneringen.

Ringbakken er fornøyd med prosjektet og gjennomføringen. – Vi har fulgt framdriftsplanen og kom i mål tre til fire måneder før planen. Vi har fulgt planen nesten prikkfritt, bortsett fra en midlertidig stans på grunn av problemer med raset i tunnelen ved Carl Berners plass.Ny tidsplan

Etter raset gjennomgikk de planene og kom fram til en ny tidsplan som viste at de også kunne komme i mål tidligere enn planlagt.

– Raset i tunnelen var særdeles uventet. Det er nå en sak som går videre til Lagmannsretten og skal ikke opp før neste år. Jeg er glad for at det ikke ble skade på folk eller materiell, sier Ringbakken. Mer vil han ikke si om saken.

Strekningen som nå ble åpnet utgjør nordre del av den samlede T-baneringen. Strekningen på 5 km består av 4 km fjelltunnel/betongkulvert og 1 km i dagen. Strekning mellom Ullevål stadion og Nydalen er 2 km, mellom Nydalen og Storo 950 m, Storo – Sinsen er 815 m, og Sinsen – Carl Berners plass 900 m. Strekningen fra Ullevål stadion til Storo ble åpnet 20.august 2003.

Byggearbeidet er gjennomført i et nært samarbeid med de som har eiendommer som er blitt berørt av utbyggingen. – I flere situasjoner har vi fått til en vinn-vinn-løsning for begge parter. Det gjelder for eksempel med Avantor som har bygget det store senteret i Nydalen, sier Ringbakken.Utfordringer

Å gjennomføre et så stort byggeprosjekt i bystrøk har krevd mye samhandling. – Tunnelarbeid er også utfordrende med den geologien vi har her i Oslo-området med vannførende lag og til dels dårlig fjell. Fra Ringveiprosjektet ved Tåsen hadde vi indikasjoner om hvilke fjellforhold som kunne vente oss i tunnelen fra Ullevål, sier han.

Før Nydalen stasjon går fjelltunnelen over i betongkulvert. Den ligger her på fjell og går over i løsmasser ved kryssing under Akerselva. – Kryssingen av Akerselva var krevende. I elva er kulverten synlig som en 16 m bred terskel på elvebunnen, forklarer Ringbakken.

Det er tatt ut ca. 500 000 kubikkmeter masse fra tunnelene, i tillegg til masseuttak ved legging av betongkulvert og grunnarbeider på Nydalen stasjon. Ved Storo stasjon er det bygget forbindelse til Grefsen stasjon, for felles bruk av skinnegående vedlikeholdsutstyr.Ramper

På den nye Sinsen T-bansestasjon er det 60 meter lange fasader som er godt synlig for de 40.000 – 50.000 biltrafikantene som daglig passerer. Den store høydeforskjellen på mer enn ti meter mellom Trondheimsveien og stasjonsplattformen gir lange ramper tilpasset dem som skal reise med barnevogner, sykler eller rullestol, og dette har medført taklengder på 60 meter.

To nye likeretterstasjoner er bygget i Nydalen og på Sinsen. Likeretterstasjoner omdanner høyspent vekselstrøm til likestrøm med 750 volt spenning, som er kjørestrøm for T-banetogene. Hovedkomponentene i likeretterstasjonene er høyspent bryterfelt, transformatorer, tyristorlikerettere og brytere for likestrøm.

Mens T-banens øvrige likeretterstasjoner benytter diodelikerettere, har de nye anleggene tyristorer som opprettholder et jevnere spenningsnivå ved økende belastning. Med dioder faller spenningen ved økende belastning. Egenskapene til tyristorlikeretterne gjør at strekningen kan bygges med to likeretterstasjoner i stedet for tre hvis de hadde vært bygget med dioder.Rømmingsystemer

Sikkerhet står høyt i kurs på anlegget. Blant annet er det god standard på rømmingssystemet langs banen der den går i tunnel. Det er gangbane på begge siden av tunnelen. – Det er en av de viktige føringene vi har hatt i dette prosjektet, sier prosjektlederen.

Alt i alt har prosjektet kostet ca. 1,4 milliard kroner. Alle kostnader har vært konkurranseutsatt, inklusive arbeidet til prosjektteamet.

– Kostnaden pr. meter kan synes høy, men sammenlignet med andre T-baneprosjekter er vi kommet gunstig ut. Jeg synes det er en fornuftig og kostnadseffektiv bane vi har bygget ut, konkluderer Ringbakken.Les mer om: