Stor mikronyhet

Høyst sannsynlig setter Høgskolen i Vestfold (HVE) også i gang sivilingeniørutdanning innen samme felt.

Vestfold er landets minste fylke, men det er størst innen mikrosystemteknologi. Det skyldes ikke minst et godt samarbeid mellom industrien i fylket og HVE. I tillegg er nå også inkubatorvirksomheten Microtech Innovation etablert for å tiltrekke ytterligere mikrosystemvirksomhet til fylket.

Utdanning og forskning

HVE har helt fra 1995 arbeidet med å etablere et studietilbud og forskningsmiljø innen mikrosystemteknologi, som nå blir virkelighet.

- Søknadsfristen gikk ut 15. april. Søkningen har vært meget god og det er nå definitivt klart at den første klassen blir en realitet til høsten. Vi har dessuten søknad om sivilingeniørutdanning inne hos Utdannings- og forskningsdepartementet, hvor vi venter svar hvert øyeblikk. Kommer svaret tidsnok, vil vi også sette i gang toårig påbyggingsstudium til høsten, sier prodekan .

Arbeidet med å ansette professorer og annet personale er i full gang. Høgskolen har allerede i en tid hatt Sensonors forskningsdirektør i professor II-stilling, det vil si i 20 prosent stilling. Han blir kandidat når høgskolen nå lyser ut en eller to heltids professorstillinger.

Stor interesse

- Miljøet i Vestfold har mer enn 30 personer med doktorgradskompetanse innen dette feltet. Mange av disse har flagget at de kan være interessert i professor II-stillinger ved mikroteknologiutdanningen. Dette nære samarbeidet mellom utdanning og næringsliv har alltid vært en styrke her i distriktet. Viktig for arbeidet er også at vi har aktive og engasjerte kommunale og fylkeskommunale myndigheter, sier Jakobsen.

Høgskolen i Vestfold søkte i 2000 Norges forskningsråd om midler til å etablere laboratorier og forskningsvirksomhet innen mikrosystemteknologi. Søknaden ble avslått, men Forskningsrådet er likevel positivt til satsingen.

- Høgskolen har siden 2000 utført mindre forskningsoppdrag for den lokale industrien. Vi ser gode utsikter for en betydelig økning i denne virksomheten forutsatt at Høgskolen opparbeider kapasitet til å utføre oppdragene. Vi arbeider med konkrete FoU-aktiviteter som vil bidra til å profilere skolen som et internasjonalt senter innen mikrosystemteknologi, sier Jakobsen.

EU-prosjekt

Vestfolds mikroteknologimiljø er allerede med i internasjonal sammenheng gjennom det EU-finansierte prosjektet Multimems. Deltagere er Høgskolen i Vestfold, Sensonor, Borre Microcomponent og Sintef.

Prosjektet har en ramme på 1 million euro og går over 33 måneder fra 1. april i år. Det er en videreføring av det tidligere Normic-prosjektet, men er rettet mot nye anvendelsesesområder innen bioteknologi, optoelektronikk og RF-teknologi.

- Vårt mål er også å komme med i Euro training-prosjektet, hvor blant annet fjernundervisning vil inngå som et element. Vi har sammen med Sensonor foreløpig fått bevilget ca 1 million EU-kroner over to år til dette formålet, sier høgskolelektor .

Inkubator

Norges forskningsråds nasjonale mikroteknologisatsing er organisert gjennom Norwegian Microtechnology Centre (NMC) med aktiviteter i Trondheim, Oslo og Vestfold.

- Den storstilte satsingen vi så konturene av for et par år siden, har det ikke vært mulig å gjennomføre av økonomiske årsaker. Det store laboratoriet, Industrial Microsystem Laboratory (IML), er fortsatt på planleggingsstadiet, sier daglig leder i MicroTech Innovation AS, som har ansvaret for etableringen av senteret.

- Vi har valgt en mer nøktern oppstart i mindre skala, men målet er fremdeles å få til det tidligere store mikroteknologisenteret, men tidsplanen er usikker. Foreløpig disponerer vi 2500 kvadratmeter i lokaler rett ved siden av høgskolen. Der vil vi virke som en inkubator og prosjekthotell for mikrosystemprosjekter. Multimems er vårt første prosjekt. I tillegg har vi også fått inn vår første bedrift, TechnoDisplay, som har valgt å flytte sin virksomhet fra Oslo til oss, sier Elleri.