ENERGI

Stimulans for enerne

ØKENDE OMSETNING AV kortlivede produkt, det vil si produkt med levetid på inntil ti år, vil resultere i store avfallsproblemer, mener miljøvernmyndighetene. De har derfor inngått bransjeavtaler for innsamling av elektronikkavfall. De nærmeste årene vil vise hvordan disse ordningene virker. Spørsmålet er imidlertid om slike ordninger alene kan løse miljøproblemene produktgruppen medfører. Miljømerking er derfor et viktig element i kampen for et bedre miljø. Ser du Svanemerket på et produkt, vet du at det er tatt hensyn til alle faser i livsløpet før lisensen er tildelt.

Her er en gjennomgang av de viktigste kravene for å få Svanemerket.

Rask å demontere

For TV-apparater har vi stilt krav til demonterbarhet. Her skal produsenten dokumentere demontering etter gitte retningslinjer i løpet av ti minutter. Vi ser kravene til konstruksjon og praktisk demonterbarhet i sam menheng med at en lisensinnehaver garantert oppfyller kravene i forskriften for elektronikk og elektrotekniske produkter (EE). Da mener vi at vi har gjort mye for å sikre gjenvinning i våre kriterier.

En bærekraftig utvikling vil kreve at plastprodukter i stor grad enten benytter seg av gjenbrukte deler, resirkulerte materialer eller baserer seg på materialer fra fornybare råvarer. I nær fremtid vil vi sannsynligvis gå mye lenger enn i dag og kreve økt bruk av gjenbrukte deler eller gjenvunnet plast i produktene. Dette vil sannsynligvis bli foreslått allerede i forbindelse med revidering av kriterier for kopimaskiner.

Miljøgifter

EE-produkter inneholder gjerne flammehemmende kjemikalier med til dels svært uheldige helse- og miljøegenskaper. Nordisk Miljømerking går foran ved å stille strenge krav til bruk av flammehemmere. Blant annet er de mest betenkelige stoffgruppene PBB og PBDE ikke tillatt brukt i Svanemerkede produkter.

Mange andre deler av maskinen kan inneholde farlige stoffer. Bildeskjermer kan inneholde kvikksølv, myke plastdeler kan inneholde den mistenkt hormonhermende stoffgruppen ftalater, den magnetiske trommelen i kopimaskiner og batterier kan inneholde en rekke ulike tungmetaller. Et Svanemerket produkt er fritt for en rekke miljøgifter, noe som betyr reduserte helse- og miljøbelastninger når produktet ender opp som avfall.

Stand-by krever strøm

Norges TVer og videospillere trekker alene to Alta-kraftverk når de står i stand-by! Flere og flere EE-produkter utvikles med stand by-funksjon. Svanemerkede produkter være blant de minst energikrevende på markedet. Forbruk i stand-by vil også være lavt.

Et Svanemerket produkt skal holde høy kvalitet. Der det finnes objektive kvalitetskriterier, stiller vi krav til det. For dem som mener arbeidsmiljøet også er en kvalitet, er nok den Svanemerkede kopimaskinen eller PCen på høyden også her. Faktisk er disse testene blant de mest omfattende for maskinprodusenten. Mindre støy, ozon og støy på arbeidsplassen er resultatene av slike krav.

Les bruksanvisningen

Vi vil våge å påstå at bare miljøsvin kaster bruksanvisningen. Ved å lese bruksanvisningen lærer man å bruke produktet riktig. Riktig bruk gir i sin tur lenger levetid og mindre behov for bruk av ressurser til produksjon av nye produkter. Den som leser bruksanvisningen til en skriver, oppdager kanskje at duplex-funksjonen faktisk reduserer papirforbruket til det halve eller lærer seg å bruke produktene slik at de drar mindre energi.

Myndighetene stiller en rekke krav til både produksjon og produktet i seg selv. Myndighetskrav som er relatert til produksjonen, må oppfylles i det landet produktet produseres. I dag har flere land ikke ratifisert Montrealprotokollen for ozonreduserende stoffer, noe som er en selvfølge for de nordiske land. Svanemerkede produkter skal være produsert uten CFC, HCFC og flere andre kjemikalier med liknende egenskaper. Derfor sjekker vi om både sluttprodusent og alle leverandører av kretskort oppfyller dette kravet.

Der hvor myndighetene stiller krav, skal selvsagt disse også være oppfylt. Et Svanemerket produkt er garantert tilsluttet gjenvinningsordning for elektonikkretur.

Innkjøp – et redskap for miljøvern

Dagens erkjennelse av at det er produktflommen som virkelig betyr noe for den totale miljøbelastningen, gjør at myndighetenes produktreguleringer i kombinasjon med troverdige miljømerkeordninger er svært viktige element i kampen for et bedre miljø. En stor forskjell fra myndighetenes miljøvernarbeid er at Svanemerket appellerer til enerne på miljø, mens myndighetene oftest må ta seg av miljøsinkene.

Svanemerkede produkter skal ha de beste miljøegenskapene i klassen. Både for trykkpapir, tørkepapir, tøyoppvask og trykkerier har miljømerking vist at markedskraft har gitt bransjen et dytt fremover, som lover og regler ikke kan gi. Vi tror at det samme dyttet fra Den Nordiske Svanen kan komme også for EE-produkter. Med andre ord er det all grunn til å bruke sin markedsmakt som forbruker.

Les mer om: