SAMFERDSEL

Sterk vekst

Til sammenligning økte norsk næringsliv sett under ett sin løpende omsetning med omlag 90 prosent i samme tidsrom, viser forskningsprosjektet Det regionale maritime Norge, som ble presentert i Grimstad nylig.

Denne næringen eksisterer i dag ikke i kraft av naturgitte fordeler, men av norsk kompetanse. Den opererer i et globalt marked, og er således vår eneste globale kompetansenæring.

Regionale forskjeller

Undersøkelsen kartlegger detaljert og på en helt ny måte dynamikken og sammenhengene i de ulike regionale miljøene. Prosjektet har vært ledet av Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Molde, og finansiert av blant andre Norges forskningsråd, SND og Norges Rederiforbund.

Næringen vokser sterkt over hele landet og aller sterkest der man har utviklet en sterk regional næringsdynamikk. Samlet verdiskaping i næringen er i studien beregnet til 45 milliarder kroner i 1999, det vil si om lag ni prosent av all verdiskaping i norsk næringsliv.

– Selv om undersøkelsen avslører store regionale forskjeller, er de nasjonale koblingene omfattende, og det er fremdeles riktig å snakke om én nasjonal maritim næring, sier forskningsleder Erik W. Jacobsen, Handelshøyskolen BI.

Krever kvalifikasjoner

Både næringen og myndighetene utfordres til å satse langt mer systematisk på kunnskapsutvikling. Flere regioner mangler kvalifisert arbeidskraft, særlig faglærte medarbeidere. Men også tilstrekkelig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft bekymrer mange i næringen. Forskningsaktiviteten bør også løftes kraftig dersom denne kompetansebaserte næringen skal beholde sin ledende stilling.

– Dersom vi nå i tillegg får på plass internasjonalt konkurransedyktige og stabile rammevilkår, burde det maritime næringsmiljø ha alle forutsetninger for fortsatt å være en motor for verdiskaping og velferd over hele landet, sier Leif Terje Løddesøl, president i Norges Rederiforbund.

Les mer om: