SAMFUNN

Statsbudsjett: Transportbrukere i harnisk

– Regjeringens svar på de store utfordringene den selv har identifisert, er å legge fram det svakeste samferdselsbudsjett på svært lenge. Jeg kan ikke huske når det sist har vært nominell nedgang i bevilgningene på så mange områder, sier administrerende direktør Olav Grimsbo i TF til tekblad.no.

Grimsmo sier at de nominelle bevilgninger til vei, bane og luftfart reduseres med 3,8 prosent fra i år til neste år. – Når budsjettets utgifter øker med 4,5 prosent, betyr dette den kraftigste nedprioritering vi har hatt, av statens innsats i samferdsel. Verst går dette ut over utbygging av infrastrukturen, hvor investeringene medregnet antatt lønns- og prisvekst, vil kunne bli redusert med mellom 12 og 14 prosent.

Rammer infrastruktur

Grimsmo legger til at en del statlige bevilgninger til fylkesveier i tillegg er overført fra samferdselsbudsjettet til kommunale rammeoverføringer. Dermed er det fare for at infrastrukturinvesteringene reduseres ytterligere.

Forslaget til 2001-budsjett innebærer ifølge Grimsbo, at etterslepet for riksveg-investeringene øker til mer enn én milliard kroner for planperioden 1998-2001. Når midlene i tillegg er brukt mindre effektivt enn lagt til grunn i planen, vil dette påføre næringslivet vel 1,2 milliarder kroner i transportkostnader.

– Svekker transportplan

– Dette er kostnader som bedriftene ikke ville hatt dersom planene var blitt fulgt opp. Et slikt budsjett svekker derfor på en dramatisk måte, muligheten for å følge opp den nylig fremlagte Nasjonal transportplan fra 2002. En videreføring av 2001-budsjett i 2002 innebærer jo at man allerede i første planår vil ligge langt bak ambisjonene, fremholder han.

Grimsmo mener dette budsjettet ikke vil gi annet enn dårligere fremkommelighet og økte transportkostnader, når vegtrafikken samtidig øker vesentlig mer enn forutsatt .

– På sikt vil en slik politikk bidra til kø, kork og kaos. Det er viktig at Stortinget nå tar dette alvorlig og bidrar til et bedre vegbudsjett neste år, som en start på den nødvendige langsiktige opprustning av nettet, sier TF-sjefen.

Les mer om: