SAMFUNN

Statsbudsjett: Styrking av industrielt rettsvern

Forslaget om å styrke staben av saksbehandlere begrunnes i behovet for å ta unna den økte søknadsinngang til Patentstyret de siste årene.

Sammen med midler til IT-prosjekt for saksbehandling og for elektronisk innsending av patentsøknader samt informasjonsvirksomhet rettet mot nyskaping i små og mellomstore bedrifter, innebærer styrkingen en foreslått økt bevilgning på nær 10 millioner kroner til Patentstyret.

Hvis ikke bemanningen økes vesentlig, vil behandlingstiden og antall restanser øke ytterligere, og søkerne blir skadelidende, heter det i regjeringens framlegg til statsbudsjett.

I 1999 mottok Patentstyret 6600 patentsøknader – nesten 400 flere enn året før. Cirka 5000 søknader ble behandlet ferdig.

Økningen i søknadsinngangen kom spesielt på områdene «menneskelige behov», som omfatter medisin og helse, personlig hygiene og utstyr og teknologi til primærnæringene; kjemi og bioteknologi

Bakgrunnen for søknadstilfanget er økt internasjonalisering, sterkere internasjonal konkurranse og utvikling av ny teknologi har ført til at norsk næringsliv møter skjerpede krav til nyskaping og videreutvikling av produkter og tjenester. Det er også en internasjonal trend at det blir viktigere å sikre seg konkurransefortrinn og økonomisk utbytte av egen innovasjonsvirksomhet ved hjelp av industrielle rettigheter, ifølge budsjettforslaget.

Les mer om: