BYGG

Sparer fire minutter - koster 1,8 milliarder

Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
18. des. 2007 - 22:31

Dobbeltsporet

  • Lengde:14,5 km
  • Byggestart: Oktober 2006
  • Ferdig: Utgang 2009
  • Pris: Ca. 1,8 milliard kroner
  • Reisetidsgevinst: Fire minutter


Mellom Sør-Jæren og Nord-Jæren har toget nå en markedsandel på 30–50 prosent av arbeidsreisende.

Målet er å doble markedsandelen for banetrafikk over ti år. Da er det behov for mer kapasitet og flere holdeplasser på strekningen mellom Stavanger og Sandnes.

Dette er kun mulig ved at det bygges dobbeltspor.Dobler antall avganger

Noe kapasitet blir frigjort også med den nye godsterminalen Gangdal like sør for Sandnes som skal åpnes på nyåret. Sammen med dobbeltsporet gir dette mulighet for å doble antall avganger til hvert 15. minutt mot dagens halvtime.

Arbeidet har vært i full gang siden oktober 2006 på den 14,5 km lange strekningen som skal stå ferdig med to spor før jul i 2009.

Utbyggingen skal også gi tilstrekkelig kapasitet for å dekke behovet for en eventuell framtidig bybane i området. I alt er prosjektet beregnet å koste ca. 1,8 milliard kroner.I rute

– Vi er i rute i forhold til framdriftsplanen, sier utbyggingssjef Ole Konttorp i Jernbaneverket. Prosjektet innebærer en total oppgradering av jernbaneanlegget på strekningen. Utbyggingen legger til rette for avgreninger for en eventuell bybane på Lura, Gausel, Hinna og Stavanger.

Det skal plasseres et nytt spor ved siden av dagens enkeltspor, og det skal bygges tre nye holdeplasser.

Det nye sporet skal gå delvis på høyre og delvis på venstre side av dagens spor som også skal rustes opp. I tillegg blir det tekniske anlegget oppgradert.Fire parseller

Prosjektet er delt opp i fire parseller som har hver sin entreprise; Hinna–Stavanger, Jåttåvågen, Lurahammaren–Jåttåvegen og Sandnes–Lurahammaren. Arbeidet med parsellen Jåttåvågen startet først i oktober 2006.

Parsellen Jåttåvågen er en forholdsvis liten strekning, men innebærer bygging av en ny holdeplass og flere nye broer. Jåttåvågen holdeplass skal plasseres mellom Viking stadion og Jåttå videregående skole.

Ny bro

En ny bro skal bygges for å erstattes dagens jernbanebro som i dag går over hovedatkomsten til Jåttåvågen. I tillegg bygges det nye gang- og sykkelbroer langs jernbanesporet.

En holdeplass i Jåttåvågen bedrer kollektivtilbudet på Nord-Jæren. Holdeplassen blir liggende i et attraktivt nærings- og boligområde som de nærmeste årene vil få en stor økning i antall arbeidsplasser og boliger.Gjøres klart for bybane

I mars i år startet arbeidet på strekningen Lurahammaren– åttåvågen. Her skal blant annet den nye Gausel holdeplass bygges. Det er også mulighet for et kombinert stoppested for tog og bybane.

Anleggsarbeidet på strekningen Sandnes–Lurahammaren startet i september. Denne traseen nord for Sandnes er svært smal og det ligger bebyggelse nær sporet. Flere nye broer må bygges i tillegg til legging av nytt spor.

Lurahammaren tunnel skal oppgraders for å ta dobbeltspor, og det skal bygges ny bro ved krysset Langgaten–Strandgaten. Ny bro skal også bygges der Rv44 krysser jernbanen ved Lura. Stasjonen i Sandnes skal få nytt jernbaneteknisk anlegg, mens jernbanesporet til Sandnes havn skal fjernes.Oppgraderer gammelt dobbeltspor

I april neste år er det anleggsstart for den fem kilometer lange strekningen Hinna–Stavanger. Der skal det bygges dobbeltspor fra Hinna til Kvaleberg siden det allerede er dobbeltspor inn til byen fra Kvaleberg. Det gamle dobbeltsporet skal også oppgraderes.

På strekningen skal nye Paradis holdeplass plasseres like nord for Strømsbrua. Denne holdeplassen bygges også for et kombinert stoppested for tog og en eventuell framtidig bybane.

En av de store utfordringene er å bygge så nært et spor med trafikk og en kjøreledning med høy spenning.

– Vi har avtaler om en del togfrie dager, eller helger for at vi skal kunne gjøre arbeid som medfører at banen må stenges, sier Konttorp. Helt stopp blir det i seks måneder i 2009 da alle deler skal sammenkobles.Støytiltak

For å tilfredsstille krav til støy gjennomfører Jernbaneverket en rekke støytiltak mellom Sandnes og Stavanger. Til sammen settes det opp ca. 6,3 km lave, spornære støyskjermer og ca. 3,5 km høye, tradisjonelle støyskjermer langs strekningen. I tillegg vil rundt 60 eiendommer få lokale skjermingstiltak, og ca. 330 hus blir vurdert i forbindelse med fasadetiltak.

Når dobbeltsporet settes i drift i 2010, vil støynivået reduseres med 2 dBA selv uten at støytiltak gjennomføres.

– Hovedgrunnen til denne reduksjonen er at godstrafikken opphører når Ganddal godsterminal åpner på nyåret samt at kvaliteten på jernbaneanlegget er bedre, forklarer Konttorp.

På grunnlag av støyberegninger lages støykotekart for utendørs støy på hele strekningen mellom Sandnes og Stavanger. Støykotekartene er igjen grunnlaget for de beregninger som utføres for innendørs støy. Jernbaneverkets rådgiver for dette arbeidet er Norconsult AS.Opprinnelig smalspor

Jærbanen er jernbanestrekningen mellom Stavanger og Egersund og en del av Sørlandsbanen. Jærbanen ble anlagt fra 1874 til 1878. Sporvidden var smalspor, altså 1067 mm. I 1944 ble strekningen ombygget til normalspor, altså 1435 mm, og i 1956 ble linjen elektrifisert.Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.