FORUM

Snevert om miljø fra Natur og Ungdom

Det mest miljøvennlige man kan gjøre er å bruke energi mer effektivt, men det synes ikke å oppta Natur og Ungdom i særlig grad.

Natur og Ungdom snevrer også inn sin miljøinteresse til et spørsmål om utslipp av CO 2 fra forbrenning. CO 2 kan forårsake alvorlige klimaproblem, men er langt fra det eneste problemet ved bruk av brensel. Utslipp av nitrogenoksider (NO x), støv/partikler og svoveldioksid (SO 2) er også et resultat av forbrenning, og dette er utslipp som gir direkte skader på luft, vann, lokal vegetasjon og mennesker.

Derfor har Norge gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å redusere utslipp av NO x og SO 2– og CO 2 . I den norske debatten og miljøpolitikken dreier fokus seg imidlertid bare om CO 2 – (der vi som står for ca 0,02 % av jordens CO 2 utslipp skal redde kloden).

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har i en ny rapport vurdert de samlede miljøkonsekvenser og kostnader ved forbrenning av biobrensel, avfall og gass. Her har man konkludert med at miljøkostnadene ved biobrensel er ca 4 ganger høyere enn for gass, og at ingen brensel gir lavere miljøkostnader enn gass. (Bioenergiforeningen har ikke uventet bestilt en rapport der man søker å imøtegå Energimyndighetene).

Når Natur og Ungdom argumenterer for "miljø" ut fra et CO 2 perspektiv – blir altså det alt for snevert. At Natur og Ungdom videre hevder at det for forbrukerne vil være liten/ingen forskjell på gass og vedfyring understreker bare behovet for mer kunnskap om temaet.

Jeg ønsker Natur og Ungdom lykke til i et ærlig og ekte engasjement for klima og miljø, men håper at det etter hvert vil bli basert på en større forståelse for både miljø og praktisk bruk av ulike energibærere.

Leiv Arne Marhaug

Les mer om: