Småbåthavner sterkt forurenset

Sjøbunnen er død i ni av ti småbåthavner som miljøvernavdelingen i Aust-Agder har undersøkt. I bunnslammet ble det funnet tungmetaller, olje og tjærestoffer. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har undersøkt forholdene i seks av fylkets småbåthavner. Alle havnene var svært sterkt forurenset av TBT.

Fra før er det vært kjent at høye konsentrasjoner miljøgifter er vanlig på sjøbunnen ved store byer og industristeder.

Statens Forurensingstilsyn (SFT) har laget en oversikt over miljøproblemet i rapporten "Miljøgifter i norske fjorder". For å stoppe spredning av forurensert bunnslam har SFT gått til tiltak overfor de elve største kommersielle havnene.

Les mer om: