IT

Slik skal Giske få fart på norsk IT

Og næringen er fornøyd.

TUNGT: Den nye næringsmeldingen legger like mye vekt på informasjonsteknologi som de tradisjonelle næringspolitiske satsingsområdene.
TUNGT: Den nye næringsmeldingen legger like mye vekt på informasjonsteknologi som de tradisjonelle næringspolitiske satsingsområdene. Bilde: Sintef

Informasjonsteknologi har fått mye plass i den første stortingsmeldingen om næringspolitikk på 15 år.

Næringsminister Trond Giske (Ap) presenterte sin nye strategi fredag.

Her er utgangspunktet at den norske it-næringen preges av løsninger som kobler mennesker og samfunn sammen.

Det omfatter it-løsninger innenfor helse, skole og velferd.

– I tillegg har næringen sterk vekst i løsninger for finans og mobile betalingssystemer og spesialiserte løsninger for olje- og offshoreindustrien, heter det i meldingen.

It + alt annet = sant

Giske peker på at IT gjennomsyrer alle deler av samfunnet og derfor trenger betingelser på linje med resten av næringslivet.

Det handler om:

  • effektiv skattlegging
  • infrastruktur
  • kompetanse på alle nivåer
  • kapitaltilgang og andre mekanismer som fremmer innovasjon og konkurranseevne.

Mer på detaljplanet skal skal staten i tillegg bidra med offentlige innkjøp og anskaffelser, standardisering og ikt-arkitektur og utviklingen av nye, digitale fellesløsninger fra offentlig sektor.

Lang liste

Hvor mye arbeid Giskes departement selv har lagt i it-delen av stortingsmeldingen, er usikkert.

Her er det mye som ligner på stortingsmeldingen Digital Aganda fra FAD før påske.

Les mer her: Slik skal hun skaffe flere IT-ingeniører

 

Næringsdepartementets ambisjoner ser du i denne listen så kan du bruke helgen til å sammenligne - hvis det blir innevær:

  • Alle skal ha tilgang på bredbånd og mestre digitale tjenester

Meldingen slår fast at bred digital deltakelse er et konkurransefortrinn for Norge. Det gir et marked for digitale varer og tjenester, både offentlige og kommersielle.

I dag er 270 000 nordmenn ikke på nett. Regjeringen vil halvere dette tallet. Alle skal også ha et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet.

For å sikre utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme, setter regjeringen av minst 150 mill. kroner per år.

  • Fremme digitale forretningsprosesser i næringslivet

Regjeringens mål er at vi skal ha et mest mulig digitalt næringsliv. Regjeringen vil legge til rette for digitale løsninger for effektivisering av forretningsprosesser og grenseoverskridende handel.

Staten vil selv gå foran gjennom å utvikle offentlige digitale løsninger rettet mot innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Forbrukerne skal ha effektive, elektroniske betalingsløsninger som et alternativ til kontanter.

  • Satse på spesialistkompetanse og profesjonsutdanningene

Utdanningene innenfor it må reflektere fremtidens behov fremfor dagens situasjon. Norge trenger spesielt kjernekompetanse innen informatikk og tverrfaglige utdanninger der informatikk inngår.

Regjeringen vil blant annet kartlegge hindringer knyttet til rekrutteringen til it-utdanningene, kartlegge kompetansebehovet i fremtiden og legge til rette for enkel og effektiv rekruttering av nødvendig arbeidskraft fra utlandet.

IKT er også viktig i grunnutdanning og videreutdanning for alle yrkesgrupper. Regjeringen ønsker å styrke it-kunnskapen i viktige profesjonsutdanninger, for eksempel innen omsorg.

Regjeringen vil prøve ut en ordning med ph.d. øremerket it i offentlig sektor. Ordningen vil etableres etter mønster av nærings-ph.d.-ordningen.

  • Utarbeide en FoU-strategi for it

Hovedtall om næringslivets FoU innen it viser at av næringslivets samlede driftskostnader til FoU ble 44 pst. anvendt til s.k. IKT-FoU i 2010. It-næringen står for litt mer enn halvparten av norsk næringslivs IKT-FoU.

Resten kommer fra bedrifter tilhørende andre sterke norske næringer, som bl.a. petroleum, maritim, marin, fornybar energi, prosessindustri, transport m.m.

Felles for alle er at fortsatt konkurransedyktighet og økt verdiskaping i stor grad avhenger av nye innovasjoner i it. Etter planen skal regjeringen legge frem en strategi for IKT-FoU i løpet av 2013.

Strategien vil legge de overordnede langsiktige føringene for offentlig finansiert forskning og utvikling innen it.

  • Frigi offentlige data

Regjeringen vil at offentlige data og digitalt innhold som er offentlig finansiert, i økt grad skal være tilgjengelig for alle. Regjeringen varsler at reglene i offentlighetsloven om prising av data for viderebruk vil bli gjennomgått.

Med flere åpne, offentlige datasett vil regjeringen fremme utvikling av nye tjenester, bidra til nye måter for demokratisk kontroll og effektivisere offentlig sektor.

  • It og klima

Gjennom målrettet bruk av it vil regjeringen redusere energiforbruk, materialbruk og utslipp for eksempel innen transport-, varehandel- og tradisjonelle industrisektorer.

Treg tweet

Det må være lov til å stille spørsmål ved hvor konkret Giskes folk kommer til å være i sin utøvelse av politikken - siste twittermelding derfra var 4. november 2011.

NYTT: Direktør Liv Freihow hos IKT Norge ser på Giskes stortingmelding som et historisk skifte i næringsplitikken.

- Historisk skifte

Uansett er næringen selv strålende fornøyd.

– En stor dag for it-næringen og en milepæl som IKT-Norge har jobbet for i flere år, kommenterer Liv Freihow overfor Teknisk Ukeblad.

Hun er direktør for myndighetskontakt hos IKT Norge og mer at meldingen representerer et historisk skifte i norsk næringspolitikk.

– For første gang får vi politisk anerkjennelse om at it er en av landets viktigste næringer. Flott at også helse- og velferdsteknologi løftes frem som et nasjonalt satsingsområde, mener hun.

Freihow oppfatter at stortingsmeldingen signaliserer tydelig at vi skal leve av mer enn fisk, olje og gass og skipsfart i Norge.

– Giske inviterer it-næringen til strategikonferanse over sommeren for å sikre et tett samarbeid og koordinering mellom næringens behov og politikk. Det er vi svært glade for, sier hun.

Les også:

IT-forsker: – Overvåking er et demokratisk problem

Tele2 vil bygge 1000 nye basestasjoner i året

Hacker tappet førerkortregisteret i Danmark  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.