Skifter side etter karantene

Skifter side etter karantene
TILBAKE I MANESJEN: Etter en karantene på kun seks måneder er tidligere statssekretær Sigrid Hjørnegård tilbake i energimanesjen, som lobbyist for kraftbransjen. Bilde: Mona Sprenger

Karanteneutvalget

Karanteneutvalget avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet.

For energibransjens lobbyister var det statssekretær Sigrid Hjørnegård (Sp) de lyttet til for å fintolke hvordan sertifikatforhandlingene gikk med Sverige, og det var henne de gikk til for å få gjennomslag for sine interesser.

Tilbake

Etter et halvt års karantene er Hjørnegård tilbake i energimanesjen, som direktør for bransjeorganisasjonen Energi Norge, den største av lobbyorganisasjonene i kraftbransjen, som taler de store vannkraftprodusentenes interesser.

Der skal hun jobbe med fornybar energi, klima og miljø, det samme som hun gjorde som statssekretær i Olje- og energidepartementet (OED).

Nylig sendte hun et detaljert høringsinnspill til OED om elsertifikatforskriften.

Les også: Beskylder OED for hemmelighold

Helt etter boka

Men Hjørnegård har fulgt regelverket til punkt og prikke, noe hennes forgjenger Liv Monica Bargem Stubholt også gjorde da hun gikk til Aker Clean Carbon to år før.

I tillegg til en karantene på seks måneder fikk Stubholt ytterligere tre måneders saksforbud på å kontakte OED og Gassnova angående fangst av CO2.

Også Hjørnegård har fått tre måneders saksforbud, for saker om vilkårsrevisjoner, i tillegg til sin seks måneder lange karantene.

Hjørnegård: – Grønne sertifikater er ikke alt

Privilegert tilgang til makta

Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith Smith, mener karantenereglene i Norge er for skjønnsmessige og for lite strenge.

Han mener det bør være en karantenetid på ett til to år når man går over fra sentrale offentlige stillinger til det private uten å skifte saksområde.

Smith viser til at sideskifte kan gi muligheter for korrupsjon, men at det viktigste er å “hegne om tilliten til at vårt demokratiske styringssystem ivaretar fellesskapets interesser, ikke interessene til særinteresser med priviligert tilgang til styringsapparatet”.

Folkets tillit

Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge er enig i at det bør vurderes å innføre lengre karantenetid i slike saker.

– Som statssekretær får man tillit av folket til å forvalte interesser på Norges vegne. Når tidligere politikere plutselig befinner seg på den andre siden av bordet, vil en for kort karantenetid svekke tilliten til beslutningsprosessene. Man kan jo heller ikke vite på hvilket tidspunkt forespørselen om å skifte jobb kom, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge.

OED: – Teknologiutvikling blir viktig for Enova

Ryddig

Energi Norge synes overgangen er uproblematisk.

– Vi synes det er ryddig at det eksisterer et regelverk som ivaretar prinsipielle hensyn, og det har vi forholdt oss til. Vi oppfatter ikke at Energi Norge eller Sigrid Hjørnegård blir kritisert i denne saken. Vi har opptrådt i tråd med regelverket slik det faktisk er utformet, sier Energi Norges kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen.

– Vi har vært svært opptatt av å forholde oss lojalt til systemet, blant annet for å unngå mulige innvendinger av denne typen. Praktiseringen og utformingen av regelverket er vurderinger som hører naturlig hjemme hos myndighetene og i karanteneutvalget, mener Pladsen.

Han sier Hjørnegård fratrådte som statssekretær 4. mars, at stillingen hun fikk ble utlyst midt i mai, og at hun ble ansatt etter en omfattende prosess i konkurranse med mange andre søkere.

Karanteneutvalg

Leder av Karanteneutvalget, Endre Skjørestad, sier Hjørnegårds sak er behandlet i tråd med gjeldende regelverk, men ønsker ikke å kommentere om regelverket er bra nok.

Han viser til at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet for to uker siden nedsatte et utvalg som skal gå gjennom erfaringene med statens karanteneregelverk og se om det er behov for endringer.

OED ønsker ikke å kommentere om karantenereglene er strenge nok.

Les mer om: