SAMFUNN

Skal spare 12 TWh

De økte innsatsen skal finansieres via økt nettariff med 1 øre kWh.

Regjeringen hever ambisjonsnivået i energiomleggingen.

Olje- og energidepartementet og Enova SF har reforhandlet avtalen og økt målene for energiomleggingen.

Bakrunnen er økte rammer for Energifondet. Enova skal bidra til ny miljøvennlig energiproduksjon og -sparing tilsvarende 12 TWh per år innen utgangen av 2010.

Dette er en økning på 2 TWh per år i forhold til avtalen i 2002.

For 2005 anslås inntektene til Energifondet til om lag 660 millioner kroner inklusive renteinntekter. Dette er en økning på 90 millioner kroner i forhold til i år. Påslaget på nettariffen for uttak av kraft i distribusjonsnettet er fra 1. juli 2004 økt til 1,0 øre/kWh.

- Vannkraftens dominerende rolle i Norge gjør energiforsyningen sårbar for nedbørssvingninger. Satsingen på omlegging av energiproduksjonen bidrar til at andre energikilder enn vannkraft vil spille en større rolle i energiforsyningen i årene fremover, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Miljøvennlig gasskraftteknologi

Regjeringen har prioritert utvikling av miljøvennlige gasskraftverk med CO 2-håndtering. Samlet om lag 150 millioner kroner kunne brukes til forskning og utvikling (FoU) og innovasjon på dette området.

Etableringen av en innovasjonsvirksomhet i Grenland vil bli et hovedvirkemiddel i arbeidet for å utvikle slike teknologier.

Fra 2005 foreslås det etablert et nasjonalt gassteknologiprogram. Programmet vil være et samarbeid mellom den nye innovasjonsvirksomheten og Forskningsrådet. Programmet vil i første omgang rette seg mot forskning, utvikling og utprøving av teknologi for gasskraft med CO 2 -håndtering.

Innovasjonsvirksomheten vil i 2005 disponere rundt 46 millioner kroner. Dette er avkastningen fra Fondet for miljøvennlig gassteknologi, som ble opprettet 1. juli i år. Fondet er på 2 milliarder kroner.

Regjreingen foreslår at innovasjonsvirksomheten gis en tilsagnsfullmakt på ytterligere 50 millioner kroner, slik at de disponible midlene til prosjektstøtte i 2005 blir tilnærmet lik helårs avkastning fra fondet beregnet til ca 92 millioner kroner.

Det foreslås bevilget 10 millioner kroner til etablering og drift av innovasjonsvirksomheten i 2005.

I tillegg kommer bevilgningen til utvikling av renseteknologi for gasskraftverk gjennom Norges forskningsråd på 50 millioner kroner.

Mer naturgass innenlands

Regjeringen ønsker å øke bruken av naturgass innenlands. Det kan gi grunnlag for verdiskaping, industriell og teknologisk utvikling samt et bedre miljø.

En langsiktig strategi for økt bruk av naturgass kan gi viktige bidrag til en mer fleksibel energiforsyning.

Regjeringen vil bidra med finansiering, slik at naturgass over tid kan gjøres tilgjengelig i flere områder og foreslår 44 millioner kroner til infrastrukturtiltak for naturgass, fordelt med en bevilgning på 24 millioner kroner og en tilsagnsfullmakt på 20 millioner kroner. Enova SF forvalter denne støtteordningen.

Bedre skredsikring

Faren for leirskred i tilknytning til vassdrag er stor mange steder i Norge. Derfor ønsker regjeringen å bevilge om lag 74 millioner kroner til sikrings- og miljøtiltak i vassdrag i 2005.

Programmet for økt sikkerhet mot leirskred trappes opp med om lag 5 millioner kroner.

De angjeldene områdene er blant annet i Skaun i Sør-Trøndelag, langs elva Namsen i Nord-Trøndelag og i Skiens-/Porsgrunnsområdet. I tillegg har den pågående risikoklassifiseringen avdekket flere nye kvikkleireområder der det er behov for bedre undersøkelser og gjennomføring av sikringstiltak.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.