ARKIVNYHETER

Setter press på Riis-Johansen

MÅ DISKUTERES: Høyre mener at kraftdebatten må opp i Stortinget. Det er 12 år siden sist Stortinget diskuterte Norges energipolitikk.
MÅ DISKUTERES: Høyre mener at kraftdebatten må opp i Stortinget. Det er 12 år siden sist Stortinget diskuterte Norges energipolitikk. Bilde: Hansen, Alf Ove
Anders J. Steensen
1. nov. 2010 - 22:35

Forslaget lyder som følger: "Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2011 legge frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning, klimautfordringen og næringsutvikling sees i sammenheng".

Det har tidligere vært lovet en energimelding fra daværende Olje- og energiminister Åslaug Haga. Men da Terje Riis-Johansen overtok statsrådsstolen i 2008, la han planene om en energimelding på hylla, i likhet med planene for en oljemelding. Dermed er Stortinget satt utenfor kanskje de to viktigste politiske stridstemaene i Norge.

Fra underskudd til overskudd

Norge har tidligere hatt underskudd i kraftbalansen i år med normale temperatur- og nedbørforhold. Denne situasjonen er i ferd med å snu ved at Norge kommer i en overskuddssitasjon. I årene framover er dette kraftoverskuddet forventet å øke betydelig.

I Stortingets klimaforlik fra 2008 var det enighet om en målsetting om 30 TWh ny fornybar energi og energieffektivisering innen 2016. Det er vedtatt en intensjonsavtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater for elektrisk kraft fra fornybare energikilder fra 1. januar 2012. Sertifikatmarked er ventet å øke produksjonen av elektrisk kraft betydelig fra særlig vindkraft, småskala vannkraft og elektrisk kraft fra bioenergi.Store uklarheter

– Det er ennå uklart hvilke forpliktelser EUs fornybardirektiv vil pålegge Norge, men det er helt klart at implementering av fornybardirektivet vil medføre krav om en betydelig økt andel fornybar energi i vår energiproduksjon. Den viktigste faktoren for om vi kommende år kan utnytte de mulighetene en kraftig forbedret kraftbalanse kan gi oss, er utbygging av overføringsnettet for elektrisk kraft. Et tilfredsstillende utbygd nett er en forutsetning for at potensialet for ny kraftproduksjon skal bli utløst, sier Siri Meling, energipolitisk talsperson for Høyre.Store endringer

Den siste Energimeldingen var St.meld. nr. 29 (1998-99) Om energipolitikken. Med andre ord er det ikke lagt fram noen ny energimelding på 12 år, til tross for at energi er på toppen av den politiske dagsorden daglig. I mellomtiden har det oppstått store underskudd på energi i Midt-Norge, det har skjedd store endringer i fornybar energi, og Norge er knyttet nærmere det europeiske kraftnettet.

Resultatet er at norsk industri og norske forbruker i dag betaler 12 – 15 øre i CO 2-avgift på ren vannkraft fordi EU har innført CO 2-kvoter for utslipp fra sine fossile kraftverk.Må legges fram for Stortinget

– En stortingsmelding om energipolitikken som setter klima, energi og næringsutvikling i en større sammenheng, og påfølgende diskusjon om denne i Stortinget, er nødvendig for å sikre en helhetlig tilnærming som kan anskueliggjøre kort- og langsiktig kraftbehov, forventet produksjonsutvikling og behov for en styrking av nettkapasiteten, samt virkemiddelbruken i energipolitikken, avslutter Meling.

Les mer om: