SAMFUNN

Sentral plass for forskning

Betydningen av forskning og teknologiutvikling går som en rød tråd gjennom dokumentet.

Samarbeidsregjeringen vil redusere statlig eierskap, og samle dette i ett departement.

I dokumentet som danner plattformen for samarbeidet skriver de tre at:

” Samarbeidsregjeringen går inn for at staten rydder opp i sitt eierskap i næringslivet og definerer hva man vil med eierskapet i hvert enkelt tilfelle. Statens fremtidige eierskap må begrenses til selskaper av forvaltningsmessig karakter og selskaper der eierskapet har en klar politisk begrunnelse. .....Samarbeidsregjeringen vil:

- fremme sak for Stortinget med forslag til retningslinjer for statlig eierskap.

- fremme en proposisjon for Stortinget med forslag om fullmakt til å redusere det statlige eierskapet der staten har direkte eierandeler.”

Mer til forskning

Økt satsing på forskning er et gjennomgående tema i plattformen. Bondevik-regjeringen vil øke bevilgningene til forskning på teknologiutvikling og nye fornybare energikilder, herunder hydrogen.

De tre har som mål at det innen 2010 i Norge skal være fornybare energikilder tilsvarende produksjon av minst 3 TWh fra vindkraftanlegg og minst 4 TWh fra Vannbåren varme basert på fornybare varmekilder. Dette gir en kostnad på om lag 5 mrd kr. over 10 år.

Det nokså moderate målet om å heve norsk forsknings- og utviklingsinnsats til gjennomsnittlig OECD-nivå innen 2005 gjentas, men de tre presiserer at en vesentlig del av opptrappingen skal skje i grunnforskningsmiljøene og de tre lover mer frie midler gjennom økte grunnbevilgninger.

Uttrykte mål

Regjeringen vil: Trappe opp antallet forskerrekrutteringsstillinger betydelig de kommende årene, i samsvar med Innst. S. nr. 110 for 1999-2000. Stillingene finansieres fullt ut av staten. Det er spesielt viktig å rekruttere og legge arbeidsvilkårene til rette for kvinnelige forskere, mener samarbeidskameratene.

De vil styrke bevilgningen til vitenskapelig utstyr, samtidig som driftsbudsjettene ved universiteter og høyskoler må gis tilstrekkelig rom for forskningsrelaterte utgifter.

De ønsker også å sikre de forskningsetiske komitéene (regionale og nasjonale) reell uavhengighet og innføre en ordning med skattefradrag for forskningsinvesteringer i næringslivet. Forskningsfondet skal de øke til 15 mrd. kr.

Infrastruktur for gass

Samarbeidsregjeringen vil i større grad ta i bruk naturgass til innenlands verdiskapning. Naturgass kan brukes på en miljøvennlig måte både som energikilde, som råstoff til industrien og i transportsektoren. Det er således behov for en satsing på distribusjon og bruk av naturgass innenlands.

Samarbeidsregjeringen vil øke den offentlige forskningsinnsatsen knyttet til bruk av naturgass og hydrogen. I en introduksjons- og utviklingsfase vil det være nødvendig med offentlig støtte for å få utbygget infrastruktur for gass.

Støtten må være innenfor rammen av våre internasjonale miljøforpliktelser. Samarbeidsregjeringen vil legge fram en stortingsmelding med en helhetlig strategi for bruk av naturgass.

Petroleumssektoren

Samarbeidsregjeringen vil legge forholdene til rette for at norsk sokkel forblir et attraktivt område for verdiskaping og investeringer, og at norske selskaper kan styrke sin konkurranseposisjon både på norsk sokkel og internasjonalt.

Samarbeidsregjeringen vil derfor legge til rette for industriell og teknologisk utvikling for å få mer ut av ressursene og få kostnadene ned. Det krever økt satsing på forskning og teknologiutvikling. Den samlede industrielle klyngen må derfor sikres rammevilkår som gjør dette mulig. Dette kan bidra til økt internasjonalisering og store positive ringvirkninger for det norske samfunn.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.