NYHETER_BYGG

Samspill om inneluft

Borgheim skole får omsider et inneklima som elever og ansatte kan føle seg vel med. Et såkalt naturlig eller hybrid ventilasjonsanlegg skal eliminere de tidligere problemene med for høy innetemperatur og tørr/dårlig luft.

Det er rådgivende ingeniør Dagfinn Jørgensen i Drammen står bak den utradisjonelle ventilasjonsløsningen. Han mener at mange innemiljøproblemer kan løses av et samspill mellom teknikk og natur.

– Teknologien må forsterke naturens egenskaper og drivkrefter, ikke erstatte dem. Det må være samspill mellom bygningens varmetreghet og VVS-anleggenes systemregulering. Derfor må bygningene planlegges slik at vi kan oppnå godt termisk innemiljø uten bruk av mekaniske kjøleanlegg og befuktningsanlegg, sier han.

Velprøvde materialer

Resultatet for Borgheim skole blir et oppdriftsanlegg i nybygget og et friskluftsanlegg i eksisterende bygg.

Under det nye tre etasjers tilbygget, med et samlet areal på 1950 kvadratmeter, bygges en 600 kvadratmeter stor uisolert, støpt betongkulvert for lufttilførsel. Luften tas inn via et luftinntakstårn utvendig og forbindes med en støpt betongkulvert til kulverten under skolebygget. Kulverten er utformet for å oppnå maksimal energiutveksling med grunnen. Et forvarmebatteri sikrer at temperaturen i kulverten ikke synker under 0 grader celsius.

– For å skape gode undervisningsrom benytter vi oss av gode, velprøvde materialer, som tegl, betong og enkelte trematerialer. Vi må benytte tunge hygroskopiske materialer for å kunne holde mest mulig konstant temperatur; materialer som har evnen til å ta opp fuktighet når det er fuktoverskudd, og avgi fukt når det er underskudd, for eksempel pussede muroverflater og pusset treullsement, forklarer Jørgensen.

Luften tilføres klasserommene via kanaler i tunge veggkonstruksjoner og høytsittende tilluftventiler. Temperaturen på tilluften er alltid lavere enn romluften og vil derfor flyte ut i rommet langs gulvene. Termiske krefter gjør at den brukte luften stiger til taket, der den evakueres gjennom store åpninger og sjakter til takoppbygg.

Årstidstilpasset

Takoppbyggene utstyres med motorstyrte vinduer som plasseres i fremherskende vindretning. En vindføler styrer vinduene slik at det alltid er vinduet i le som åpnes.

– Luftmengden blir automatisk årstidstilpasset. Den fukten som avgis fra menneskene, stemmer godt overens med den oppvarmede luftmengden som behøves for å kjøle bort menneskenes varmetilskudd. Dermed får vi en god balanse der den relative fuktigheten vil holde seg rundt 30–35 prosent RH, legger han til.

Luftfuktighet

Relativ luftfuktighet angir forholdet mellom vanninnholdet i luften og den vannmengde som luften maksimalt kan inneholde i form av vanndamp ved den samme temperaturen. I skolebygg klages det ofte på tørr luft. Undersøkelser som Åke Larson Construction refererer til, viser at omfanget av symptomer fra slimhinner øker når en oppholder seg i lengre tid i rom med lav relativ fuktighet – under 20 prosent RH.

En annen undersøkelse viser at færre personer klager på tørr luft ved lav relativ fuktighet når romtemperaturen er 21–22 grader celsius. Åke Larson Construction anbefaler verdier på minimum 30 prosent RH relativ fuktighet i undervisningsrom, grupperom og arbeidsplasser i skolebygg.

Les mer om: