IKT

Samler seg om IKT-standarder

I en tid hvor informasjonsutveksling utgjør en stadig viktigere del av kraftbransjens forretningsprosesser, ser bransjen et behov for å utvikle standardiserte løsninger. Derfor etableres nå et IKT Bransjestandardiseringsorgan (IKT BSO) som skal arbeide for standardiserte og kostnadseffektive løsninger for nettselskaper og kraftomsettere.

Den nye organisasjonen vil koordinere kompetanse og bidra til effektiv informasjonsutveksling for kraftbransjen.

Må kommunisere

Alle aktørene i kraftmarkedet krever må kunne kommunisere med hverandre. Mange-til-mange-kommunikasjon mellom aktørene krever at også intern informasjonsutveksling hos aktørene fungerer tilfredsstillende. Innføringen av Ediel som standard eksternformat har også ført til økt behov for standardisering av blant annet internformat, forretningsregler og målepunktsreferanse.

Da Ediel ble innført, beskrev standarden kun normaltilfellet og ikke hvilke feilsituasjoner som kunne oppstå. Den manglet også et sentralt organ for å avklare rett tolkning av standarden. Dette har påført aktørene mye ekstraarbeid og følgelig også store ekstrakostnader. For norske nettselskaper har innføringen av Ediel hittil kostet 125–190 millioner kroner.

Erfaringene fra innføring av Ediel viser at bruk av økonomiske midler tidlig i fasen med standardisering kan bidra til kostnadseffektive løsninger og dermed redusere framtidige kostnader. Et IKT Bransjestandardiseringsorgan med forankring i bransjen vil koordinere kompetanse og bidra til standardisering.

Innen Effekt-prosjektet Informasjons- og kommunikasjonssystemer for energibransjen ved Sintef Energiforskning, er fundamentet lagt for etablering av et IKT BSO. Referansegruppen for prosjektet og representanter fra deres bedrifter har vært arbeidsgruppe for dette arbeidet. Dette omfatter både den norske og svenske kraftbransjen.

I prosjektet er det utarbeidet et beslutningsgrunnlag hvor mandat og organisering for det nye organet er diskutert.

Mandatet

Ved oppstart skal et IKT BSO:

Forvalte internformat for nettselskaper og kraftomsettere. Internformat er et format for informasjonsutveksling mellom programsystemer.

Vedlikeholde og utvikle forretningsregler til bruk ved informasjonsutveksling mellom aktører i kraftbransjen. Dette omfatter regler for samspill mellom ulike aktører, for eksempel ved leverandørskifte.

Ha ansvar for, vedlikeholde, kvalitetssikre og markedsføre standard for målepunktsreferanse i henhold til myndighetenes forskrifter.

Andre forhold kan bli aktuelle i framtiden, og mandatet kan eventuelt utvides.

Nettselskaper, kraftomsettere og bransjeorganisasjonene i Norge og Sverige inviteres med som medeiere av organet. Flere aktører kan vurderes som aktuelle eiere hvis mandatet utvides.

Aksjeselskap

Arbeidet innen organet bør organiseres i form av ulike prosjekter, med prosjektledelse fra organet og bruk av kompetanse fra kraftbransjen. Organet skal koordinere kompetanse fra bransjen, ikke selv gjennomføre ulike prosjekter. Organet opprettes som et aksjeselskap.

Finansiering av organet sikres ved at eierne betaler et årlig beløp til organet og dermed får kostnadsfri benyttelse av produktene. Aktører som ikke er medeiere, men som bruker produkter fra organet, betaler et årlig lisensbeløp. Systemleverandører betaler for sertifisering og godkjenning av sine programsystemer.

Andre aktører

Det er viktig å samarbeide med regulerende myndigheter, siden endringer i forskrifter kan føre til at blant annet forretningsregler og internformat må oppdateres.

Alle systemleverandører skal informeres om nye produkter fra organet, og de bør også ha høringsrett på nye resultater som medfører endringer i ulike programsystemer.

Det er ønskelig å samarbeide med ulike nasjonale og internasjonale standardiseringsorgan for å koordinere standardiseringen og lette markedsføringen av produkter fra organet.

Prosessen videre

Beslutningsgrunnlaget for et IKT Bransjestandardiseringsorgan skal markedsføres i både Norge og Sverige for å nå alle nettselskaper, kraftomsettere og bransjeorganisasjonene som er interesserte i å gå inn som eiere i organet og/eller som brukere av produkter.

Et stiftelsesdokument med vedtekter for organet skal utarbeides, før endelig stiftelsesmøte arrangeres i slutten av 2001 eller starten av 2002.

Artikkelforfatteren

HANNE SÆLE

er tilknyttet Sintef Energiforskning

hanne.sele@energy.sintef.no

Les mer om: