SAMFUNN

Samferdsel i kjente spor

Fortsatt er det vegsektoren som stikker av med størstedelen av de offentlige samferdselskronene.

Av hele samferdselsbudsjett på 20,8 mrd, utgjør investeringer og drift på vegnettet 13,1 milliarder kroner. Men også her er det snakk om status quo fra inneværende år, med i praksis ikke representerer noen økning.

Det eneste som øker på vegsiden, er bruken av bompengefinansiering av nye vegprosjekter, som for neste år alene vil representere 3 mrd i tillegg til de statlige kronene.

På stamvegnette vil bla annet disse prosjektene blir startet opp til neste år:

E6 fra Svinesund og gjennom Sarpsborg (Svingenskogen - Åsgård) i Østfold, E 39 Sørås - Hop i Hordaland, E 39 Halhjem/Sandvikvåg fergekaier i Hordaland, E 39 Romarheimsdalen (Gammelsæter - Nipetjørn) i Hordaland og E 16 Wøyen - Bjørum i Akershus.

To store anlegg bli startet opp i Oslo; den ulykkesbelastede riksveg 150 Ulvensplitten ¿ Sinsen og senketunnelen under Bjørvika I Oslo.

Ellers starter riksveg 44 Stangeland - Skjæveland i Rogaland opp, riksveg 544 Halsnøysambandet i Hordaland, riksveg 55 Stedjeberget i Sogn og Fjordane og riksveg 668 Ellingsøy- og Valderøytunnelane og Møre og Romsdal.

Innfører belønningsordning

Det er satt av 8,6 milliarder kroner til kollektivtransporttiltak. I tillegg er det satt av 355 millioner kroner fra bompengeordningene til kollektivtransporttiltak.

Regjeringen ønsker særlig å rette innsatsen mot storbyområdene, hvor det er viktig å få til et godt alternativ til privatbilen. Det foreslås blant annet 115 millioner kroner til "belønningsordningen" som skal stimulere storbyområdene til å gjennomføre tiltak som skal styrke kollektivtransporten og dempe veksten i personbiltrafikken.

Om lag 660 millioner kroner, inkludert 355 millioner kroner i bompengemidler, er foreslått til særskilte kollektivtransporttiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde. Midlene skal særlig nyttes til framkommelighetstiltak i storbyområdene Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim og til utbygging av T-baneringen i Oslo.

Økt konkurranseutsetting på jernbanen

5,8 millioner kroner skal ifølge budsjettforslaget brukes på jernbaneformål, en liten økning på vel 155 millioner kroner.

Pengebruken er særlig rettet mot persontog i områder med stort trafikkgrunnlag, rundt de store byene og Intercity-trafikken på strekningene Skien - Oslo, Lillehammer - Oslo og Halden - Oslo.

Regjeringen utvider dessuten bruken av konkurranseutsetting for å stimulere til nytenkning og for å få mer ut av ressursene innen jernbanen.

Merverdiavgift også for luft og jernbane

Samferdselsminister Torild Skogsholm mener at det i budsjettet ligger en betydelig satsing på kollektivtransporten, noe som vil gi positive virkninger for både miljøet og trafikksikkerheten. Regjeringens forslag om å inkludere luftfartens og jernbanens infrastruktur i merverdiavgiftsopplegget vil likestille egenproduserte tjenester avgiftsmessig med kjøp av tjenester fra andre aktører.

- De foreslåtte endringene i merverdiavgiftsopplegget vil legge til rette for at jernbaneinvesteringene i større grad vil bli behandlet på linje med veginvesteringer og for bedre effektivitet i flyplassdriften, sier Skogsholm.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.