ARKIVNYHETER

Ryfast-prislapp på 6,8 milliarder

Jarle Skoglund
8. sep. 2010 - 10:54

Ryfast-prosjektet er i rute med tanke på oppstart i slutten av 2012. Det var konklusjonen da Statens vegvesen presenterte status for Ryfast-prosjektet på et møte i Kontaktforum Ryfast 1. september.

Vegforbindelse mellom Ryfylke og Nord-Jæren står nå foran en ekstern kvalitetssikring (KS 2) som skal være på plass før den endelige finansieringsanalysen for prosjektet utarbeides. Denne skal gjennom en lokalpolitisk behandling tidlig i 2011.

Høsten 2011 vil trolig Stortinget få seg forelagt en sak om prosjektet i en egen Stortingsproposisjon.

14. juni ble reguleringsplanen for Eiganes Nord endelig godkjent av Stavanger bystyre, og dermed er alle reguleringsplaner for hele prosjektet nå klarert.Kostnadsoverslag

Prosjektet er egentlig delt inn i to prosjekter. Selve Ryfast, har nå en prislapp på 5003 mill.kr (2010-kr.) I tillegg kommer Eiganestunnelen som nå koster 1830 mill.kr. (2010-kr.)

Stratens vegvesen har lagt inn en økonomisk usikkerhet på pluss/minus ti prosent.

Sikkerhetsgodkjenningen i henhold til EUs sikkerhetsdirektiv medførte at både Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen må bygges som sammenhengende 4-felts veg. Dette vil medføre en merkostand på disse tunnelene på heholdsvis 20 og 35 millioner kroner.

På et trafikkseminar tidligere tidligere i år analyserte et ekspertpaneldet foreliggende materiale og anbefalte å bruke en ÅDT på 4200 (åpningsår 2017) som grunnlag for bompengeanalyser.Rv. 13 Hundvågtunnelen

Den 5,6 km lange Hundvågtunnelen går mellom Eiganestunnelen / Motorvegen ved Gamlingen og Hundvåg nord. På Buøy er det av- og påkjøring i retning Stavanger. Denne tilknytningen overfører trafikk som ellers ville valgt å kjøre over Bybrua.

I tillegg til tunnelen omfatter strekningen to dagsoner/ kryssområder ved E39 i Stavanger og på Hundvåg nord. Strekninga i friluft på Hundvåg nord deler Ryfast i to uavhengige tunnelsystem. Dette reduserer risiko og sårbarhet.Rv. 13 Solbakktunnelen

Med sine om lag 14 kilometer blir tunnelen mellom Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger den lengste undersjøiske vegtunnelen i verden. Solbakktunnelen skal bygges med to separate løp og to felt i hver retning. Maksimal stigning er 8 %. Det dypaste punktet i Solbakktunnelen er rundt 290 meter under havoverflaten. På øya Hidle kan det i framtida bli aktuelt med et friskluftsinntak og et utslipp utformaet som tårn med inntil 15 meters høyde.E39 Eiganestunnelen

E39 Eiganestunnelen inneber ny tunnel frå Motorveien (Madlaveien eller Schancheholen) til nordre utløp av Byhaugtunnelen og ny veg i dagen frå Byhaugtunnelen og Eiganestunnelen til Smiene.

Skråfoto over planområdet som viser boligområdet på Tasta på sørsida av E39 og jordbruksareal og samanhangande grøntbelte ved Store Stokkavatn.

Strekninga er forankra i overordna planer; Kommunedelplan for E39 Kyststamvegen, Schancheholen-Eskelandsveien og konsekvensutgreiing for "Transportkorridor Nord".

Planen er ei utviding av E39 frå to til fire felt. For dagsona Eiganes nord vil utvidinga føra til inngrep i et sårbart område som har stor verdi som sentrumsnært natur- og friluftsområde.

I sør grenser planområdet for Eiganes nord mot planområdet knytt til Ryfastprosjektet; E39, rv. 13 Stavanger-Solbakk. Eiganestunnelen og evt ramper mot Hundvåg vil være en del av Ryfastprosjektet.

Les mer om: