KRAFT

Ruster seg til krig mot kraftlinjer

ENDEPUNKT: Koblinganlegget i Fardal i Sogn eer endepunket for den planlagte linjen fra Ørskog.FOTO: KNUT STRØM
ENDEPUNKT: Koblinganlegget i Fardal i Sogn eer endepunket for den planlagte linjen fra Ørskog.FOTO: KNUT STRØMBilde: KNUT STRØM

Dette er prosjektene

Ørskog – Fardal

  • 420 kV spenningsnivå
  • 300 km lang

Statnett har startet planleggingen av en ny kraftledning mellom Ørskog kommune på Sunnmøre og Fardal i Sogn. Det er lagt frem flere traséalternativer og 20 kommuner kan bli berørt. Avhengig av traséalternativ, blir ledningen 250-300 km lang.

Det planlegges samtidig utvidelse av eksisterende transformatorstasjoner i Ørskog og i Fardal. Det planlegges også transformering underveis, for å gjøre innmating og uttak av kraft mulig på strekningen mellom de to endepunktene.

Det er ikke bestemt lokalisering av transformeringssteder underveis, men dagens 132/66 kV transformatorstasjoner i Leivdal i Eid kommune og Moskog i Jølster kommune vurderes som særlig aktuelle steder for tilknytning mellom dagens ledningsnett og den ny kraftledningen.

Berørte kommuner: Sogndal, Leikanger, Balestrand, Høyanger, Gaular, Førde, Naustdal, Flora, Bremanger, Jølster, Gloppen, Eid, Hornindal, Stryn, Ørsta, Volda, Stranda, Sykkylven, Stordal og Ørskog.

Statnett vil i løpet av høsten utarbeide en konsekvensutredning for prosjektet. Konsekvensutredningen utarbeides på bakgrunn av et utredningsprogram som fastsettes av NVE etter at meldingen har vært på høring. Statnett vil deretter sende inn en søknad om konsesjon for å bygge og drive ledningen. I søknaden vil antall aktuelle traseer bli redusert i forhold til i meldingen.

Evje/Skåreheia – Holen

  • 420 kV spenningsnivå
  • 100 km lang


Statnett planlegger en ny 420 kV ledning mellom Skåreheia i Birkenes kommune og Holen kraftverk i Bykle kommune. Statnett mener det er behov for denne ledningen for å opprettholde en sikker strømforsyning i perioder med stor import av kraft.

Ledningen er kostnadsbudsjettert til ca. 600 millioner kroner og skal gå gjennom kommunene Birkenes, Froland, Åmli, Bygland, Valle og Bykle i Aust-Agder fylke. Statnett arbeider for å ha ledningen på plass i 2008.

Ledningen fikk konsesjon fra NVE i 1999, men avgjørelsen ble klaget inn for OED. Klagebehandlingen ble imidlertid ikke fullført fordi det var usikkert om kabelforbindelsene til kontinentet, som var en forutsetning for behovet, ville bli realisert.

Statnett ba i januar 2006 Olje- og energidepartementet om å ta opp igjen klagebehandlingen fordi oppdaterte analyser viser at det blir behov for ledningen for å opprettholde forsyningssikkerheten i perioder med stor import av kraft fra kontinentet.

Det ble utarbeidet en tilleggsutredning for å beskrive eventuelle nye forhold. Utredningen ble sendt på høring til berørte kommuner. På bakgrunn av høringen har OED bedt om ytterligere utredninger, med frist 15. september. Departementet planlegger befaring den 17. oktober.Sima – Samnanger

  • 420 kV spenningsnivå
  • 90 km lang

Statnett planlegger også en ny 420 kV-ledning mellom Sima kraftverk og Samnanger transformatorstasjon. Ledningen skal forsterke hovednettet inn mot Hordaland; området mellom Sunnhordland i sør og Sogn/Aurland i nord.

Den nye ledningen skal være viktig for å sikre en fortsatt trygg strømforsyning til området mellom Sunnhordland og Sogn. Energiforbruket i området har steget, og det ventes ytterligere økning i årene fremover på grunn av større aktivitet i oljeindustrien og generell forbruksvekst.

Statnett søker om én trasé fra Sima mot Ålvik og tre alternative traser videre til Samnanger. De sørlige alternativene ligger nærmere eksisterende veier og andre naturinngrep, mens det nordlige er lagt lenger inn i fjellområdene. Dermed blir alternativene lengst sør vurdert til å være de beste med hensyn til landskap og inngrepsfrie naturområder, mens det nordligste blir vurdert til å gi minst konsekvenser for reiseliv, kulturminner, hytter og nærturområder.

Det har vært sterke lokale interesser for å etablere denne forbindelsen som sjø- og landkabel i stedet for luftledning. På bakgrunn av dette engasjerte Statnett firmaet Multiconsult til å utrede mulighetene for sjøkabel som alternativ til luftledning. Utredningen viste at sjøkabel er teknisk mulig, men vil bli en mye dyrere løsning. Å gå over til mer utstrakt bruk av sjø- og jordkabler på dette spenningsnivået, med de tilleggskostnadene det innebærer, ligger utenfor de rammene Statnett har i dag.

Planleggingen av 420 kV kraftlinjer mellom Sima i Eidfjord og Samnanger i Hardanger, fra Ørskog på Sunnmøre til Fardal i Sogn og fra Evje til Holen i Setesdalen har satt sinnene i kok hos miljøbevegelsen og lokalbefolkningen. De står samlet bak kravet om at linjene skal legges i kabel.Skal kjempe med nebb og klør

Naturvernforbundet lover at det blir full strid.

– Ørskog-Fardal-linjen går gjennom friluftsområder, vernede områder, nær vernede vassdrag, Geirangerfjorden og nasjonalparker. Det vil være det verste inngrepet i naturen på Vestlandet noen gang, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. Han mener planene truer artsmangfoldet i de berørte områdene, noe som er stikk i strid med regjeringens mål om å stanse utryddingen av arter i Norge.Dyrt med kabel

Å legge jordkabel koster fire til syv ganger mer enn tradisjonelle luftlinjer. Likevel mener Haltbrekken det er nødvendig:

– Statnett gjør sine vurderinger ut fra det rimeligste alternativet, uten å ta hensyn til natur- og miljøinngrep. Derfor er det et behov for å endre på Statnetts praksis. Det er opp til politikerne å pålegge Statnett et slikt ansvar.

Haltbrekken lanserer en løsning som minner om prinsippet om at forurenser betaler. – På Møre er det Ormen Lange og Hydros aluminiumsanlegg på Sunndalsøra som har skapt kraftunderskuddet. Derfor burde disse aktørene vært med på å betale regningen for kabling, sier han.

Haltbrekken mener også at produksjon på Møre er et bedre alternativ enn å frakte kraft fra Sogn. – Kraftunderskuddet kan dekkes med et CO2-fritt gasskraftverk og energiomlegging. Det er unødvendig at 30 TWh går til oppvarming av hus. Derfor må det legges til rette for å øke bruken av alternative energikilder som fjernvarme, varmepumper og pelletskaminer.

– Tror du dere klarer å stanse planene?

– Jeg får virkelig håpe det løser seg.Frykter kollaps

– Det er hevet over enhver tvil at ledningsnettet i Midt-Norge må forsterkes. Hvis ikke, kollapser hele nettet, sier Magne Maurset, Statnetts prosjektleder for kraftlinjen Ørskog-Fardal.

Prosjektlederen mener det økende kraftunderskuddet i Møre og Romsdal kombinert med planer om ny kraftproduksjon i Sogn og Fjordane tvinger frem et linjenett som er mer fleksibelt.

– Det er nødvendig å bedre forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Ledningsnettet er veldig svakt og dermed altfor lite fleksibelt. Dette fører til at det er vanskelig å importere kraft i perioder med underskudd og eksportere i perioder med overskudd. Dessuten er nettet svært sårbart dersom det skulle oppstå feil, sier Maurset.Gasskraft og vindkraft

Ledningen mellom Ørskog og Fardal kan samtidig legge til rette for utbygging av planlagt vindkraft og små vannkraftverk i Sogn og Fjordane. Spesielt vindkraft skaper et behov for større fleksibilitet ettersom man trenger å få kraft inn i perioder uten vind.

– Gasskraftverk, vindkraftprosjekter og småkraft gjør det helt nødvendig å utvide kapasiteten i kraftforsyningen. Hvis ikke, vil hele nettet kollapse, sier Maurset.Alternativene er dyrere

– Finnes det alternativer til Ørskog-Fardal kraftlinjen?

– Vi ser på ulike traseer, men den bør gå gjennom Sogn for å gjøre det mulig for småkraft og vindkraft å koble seg inn mot nettet.

– Har dere vurdert å legge en jordkabel?

– Vi gjorde en vurdering på kabel i Hardanger. Denne ville blitt fire ganger dyrere enn luftlinje. Ørskog-Fardal-linjen skal ha større kapasitet og trenger to kabelsett. Derfor vil det kanskje koste opp til syv ganger mer med kabel enn en luftlinje. Et annet viktig poeng er at det vil skape presedens dersom vi legger 420 kV linjer i kabel. Da vil vi også måtte gjøre det samme på de mindre, regionale linjene.Kostnad–nytte

Statnett møter kravet om kabling på nesten hvert eneste prosjekt de har. Derfor ønsker de en politisk debatt rundt hvordan vurderingene skal gjøres.

– Vi gjør våre vurderinger ut fra et kostnad–nytte perspektiv. Hvis samfunnet skal bruke ekstramidler på kabling, må det avgjøres politisk.

Enoksen tviler på ny kraftlinje

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen er i tvil om det blir nødvendig å bygge den store kraftlinjen mellom Fardal i Sogn og Ørskog på Sunnmøre. Han viser til at et gasskraftverk kan være på plass før linjen er ferdig.

– Da kan andre og mindre omfattende linjesystem være mer fornuftig å satse på, sier Enoksen til NRK Møre og Romsdal.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.