Regelverk og standarder for eksplosjonsfarlige områder

Myndigheter setter krav til virksomheter via lover og forskrifter. Slik ivaretar samfunnet helse og sikkerhet i områder hvor det kan være eksplosjonsfarlig atmosfære.

Et våpendeponi og to andre brakker brant ned til grunnen på Terningmoen leir på Elverum i 2010. Et eksempel på brann i et eksplosjonsfarlig område der det ikke endte med eksplosjon.
Et våpendeponi og to andre brakker brant ned til grunnen på Terningmoen leir på Elverum i 2010. Et eksempel på brann i et eksplosjonsfarlig område der det ikke endte med eksplosjon. Bilde: Jo Sletten Larsen / Østlendingen
Rune Øverland og Rolf Skatvedt
17. nov. 2016 - 07:00

Teknologiske forbedringer og strengere sikkerhetskrav fra myndighetene har redusert antall stor-ulykker. Men, ulykker og nesten-ulykker skjer fremdeles.

For å redusere risiko for stor-ulykke skal et elektrisk anlegg driftes og vedlikeholdes etter regelverket, normer og spesifikasjoner det er prosjektert og bygget etter. En norm finnes i flere generasjoner. Siste generasjon er ikke nødvendigvis den som gjelder for ditt anlegg.

Internasjonale forpliktelser

Norge er medlem av European Free Trade Association (ETFA). EØS-avtalen forplikter Norge til å innføre EU-direktiver. ATEX-utstyrsdirektivet setter krav til både elektrisk og ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder. ATEX-brukerdirektivet setter krav til helse- og sikkerhetstiltak for anlegg med eksplosjonsfare.

Vis mer

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er det norske medlemsorganet i International Electrotechnical Commission (IEC) og European Committee for Electrotechnical Standardization (Cenelec). NEKs strategi er at nasjonale behov ivaretas gjennom deltagelse i internasjonalt normarbeide. I Norge utgis normene av NEK.

Norge har også forpliktelser gjennom medlemskap i World Trade Organization (WTO).

Norske tilsynsmyndigheter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er forvaltningsstyre­makt for sikkerheten ved elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Petroleumstilsynet (Ptil) fører tilsyn med petroleumsvirksomheten. Sjøfartsdirektoratet (SD) er tilsynsmyndighet for norskregistrerte skip og utenlandske skip i norske havner. Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) har myndighetsansvar for arbeidet via internkontrollforskriften.

Sentrale lover og forskrifter

  • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) fastsetter at elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. Myndighet er delegert til DSB, som lager forskrifter.
  • Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) regulerer kravene for den som skal forestå utførelsen og vedlikehold/reparasjon av elektriske anlegg. For petroleumsvirksomheten gir aktivitetsforskriften henvisning til FEK og forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikater for sjøfolk, avhengig av om innretningen er fast eller flyttbar.
  • Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FUSEX/utstyrsdirektivet) er rettet mot produsenter og importører av utstyr. 
  • Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfærer (Fhosex/brukerdirektivet) er en arbeidsplassforskrift. Den er rettet mot virksomheter og anleggseiere med eksplosjonsfarlige anlegg på land. Eksplosjonsvernsdokumentet er et sentralt krav i forskriften. Fhosex gjelder ikke for petroleumsvirksomheten offshore og skip. 
  • Forskrift om elektriske lavspennings­anlegg (FEL) henviser til normen NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner. For eksplosjonsfarlige områder kommer i tillegg normen NEK 420 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

NEK 420 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

FEL viser til normen NEK 420 (se Elsikkerhet nr. 64, 68 og 72). Begrepene norm og standard er synonyme.

Normen NEK 420:2010 ble 2016 erstattet av NEK 420A:2016, NEK 420B og NEK 420C. NEK 420A ble lansert i juni, mens NEK 420B og NEK 420C som blant annet vil omhandle områdeklassifisering, gruver og eksplosiver lanseres senere. I tillegg kommer normguiden NEK 420D.

Normen NEK 420 bygger på IEC-normer for områdeklassifisering og elektriske installasjoner i ex-områder. IEC 60079-serien består av trettitalls normer. Utvalgte normer for installasjon og bruk av Ex-utstyr er tatt inn i NEK 420.

NEK 420A:2016 har et viktig vedlegg 1. Her gis oversikt på normer som forskriftene viser til.

NEK EN 60079-normserie

NEK 420A:2016 bygger i hovedsak på IEC 60079. Vår artikkelserie handler om elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Vi har valgt å begrense omfanget til NEK EN 60079-14:2014.

Kunnskap, ferdigheter og holdninger

Et selskap er ansvarlig for sikkerheten i egen virksomhet. Den som eier risikoen, eier også ansvaret for å håndtere den.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter. De har utarbeidet retningslinje 059 – Anbefalte retningslinjer for kompetanse og opplæring av elektropersonell. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) har utvalg for eks­plosjonsvern. Utvalget har utarbeidet kompetansematrise og pensumliste for retningslinje 059. Ptil og DSB har gitt tilslutning til retningslinjen.

IECEx har et omfattende sertifiseringsprogram for personell. Ordningen er beskrevet i IECEx CoPC-regelverket (Certification of Personnel Competence). Sertifiseringsordningen er frivillig i Norge.

Ex-områder for landanlegg

DSB – avdeling for elsikkerhet jobber med FHOSEX og FUSEX. DSB – avdeling for farlige stoffer jobber med forskrift for farlige stoffer (gassdistribusjon, bensinstasjoner, marinaer, tankanlegg)

  • Forskrift om elektriske lavspennings­anlegg (FEL) regulerer kravene til lavspenningsanlegg, også i Ex-områder. Forskriften viser generelt til NEK 400 og NEK 420.

Ex-områder i petroleumsvirksomheten

I petroleumsvirksomheten for landanleggene viser regelverket til NEK 420. For offshoreanleggene viser regelverket til NEK IEC 61892-7, men henviser også til NEK 420.

Norsok er et standardiseringsorgan i Norge. NEK er en av organisasjonene som inngår i Norsok. Norsok har utviklet standarder for virksomheter på norsk kontinentalsokkel. Sentrale dokumenter er E-001 elektriske systemer og Z-015 midlertidig utstyr. Ex-utstyr, som skal forbli spenningssatt ved kritiske nødsituasjoner, skal følge krav i Norsok S-001.

  • Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) har flere paralleller med FHOSEX. § 5 krever blant annet områdeklassifisering, og § 10 tennkildekontroll. § 47 tar for seg elektriske anlegg. § 77 tar for seg EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). Dette innebærer at det elektriske anlegget skal være i samsvar med EMC-direktivet (2014/30/EU). Det elektriske anlegget skal være i samsvar med NEK IEC 60533. § 78 ATEX sier at utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder skal være i samsvar med FUSEX.

Ex-områder på skip

Det elektriske anlegget for skip skal være i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg (FME). Det er DSB som forvalter forskriften. Generelt gjelder NEK EN 60092 for elektriske anlegg på skip (NEK-410), med NEK EN 60079 for elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.

ATEX-direktivet gjelder ikke for skip. Her gjelder Marine Equipment Directive (MED). Imidlertid, MED gir generelt de samme referanser til standarder som ATEX gjør for land.

Ex-områder på flyttbare offshoreinnretninger

For norsk registrerte flyttbare offshore­innretninger gjelder i prinsippet det samme som for skip. Unntaket er at det er IMO MODU-code (Mobile Offshore Drilling Unit) som henviser til IEC 60079- og 61892-serien.

Se også: Hyperinflasjon i dokumentasjon i olje- og gassektoren

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.