IKT

Personvernet ved god helse

-Personvernet i Norge er, etter min oppfatning ikke så galt, sa Datatilsynets direktør Georg Apenes da han la frem resultatene etter høstens kontrollvirksomhet.

Ansvarlig for gjennomføringen har vært leder for seksjon for tilsyn og sikkerhet, Leif T. Aanensen. Han sier hovedinntrykket er at folk følger loven selv uten å kjenne den, få av manglene er alvorlige.

- Vi tror det er fordi loven er formulert i overenstemmelse med folks rettsoppfatning. Av de kontrollerte er det kun en fjerdedel som har tilfredsstillende kunnskap om personopplysningsloven. Det peker seg ut en tendens om manglende systematikk og rutiner. Vi tror det er fordi loven er formulert i overenstemmelse med folks rettsoppfatning. Av de kontrollerte er det kun en fjerdedel som har tilfredsstillende kunnskap om personopplysningsloven. Det peker seg ut en tendens om manglende systematikk og rutiner.

Kontrollene har rettet seg mot advokater, varehandelen, forsikring, barnevern, arbeidsliv, TV-overvåkning, internett-tilbydere, forskning, kredittopplysning og inkassobyråer.

Tre av seks advokatfirmaer får pålegg om endringer i sine rutiner for lagring av sensitive personopplysninger. - Det er svært variabel kjennskap til lovverket blant advokatene. De er opptatt av taushetsplikt men mangler rutiner og sikkerhetstiltak, sier Aanensen som varsler ytterligere kontroller hos juristene.

Også leger som arbeider innen medisinsk forskning har pekt seg ut. Kontrollørene fant sensitive personopplysninger lagret på private PC-er og varlser oppfølging. TV-overvåkning viste seg også å være en bransje hvor det ikke var samsvar mellom hva som faktisk ble filmet og hva bedriftene selv hadde oppgitt i sine konsesjonssøknader. Merkingen er heller ikke tilfredsstillende. Her venter Datatilsynet et renn av meldinger ved årsskiftet. Da trer en ny lov i kraft som påbyr innmeldning, til nå har det bare vært anbefalt. Kun 400 bedrifter har til nå meldt fra at de praktiserer videoovervåkning. Det reelle antallet er nok tusener, antyder Anensen.

Hos bedrifter som tilbyr internett-tjenester fant datatilsynet gjennomgående høy bevissthet knyttet til personvern og ingen indikasjoner på urettmessig logging av trafikk. Data ble lagret fra en uke til tre måneder. De som lagret lengst begrunnet dette med kampen mot kriminalitet og hensyn til politiet. Tidligere har det vært et anstrengt forhold mellom internett-tilbydere og datateamet under Økokrim.

- Det ser ut til å være mer ryddighet nå, vi er fornøyd med den utviklingen, sier Aanensen.

Les mer om: