NETTARKIV

Ønsker egen pott for internasjonal forskning

Hild Lamvik
6. aug. 2002 - 13:20

Thessaloniki, Hellas: Norske bedrifter deltar i bare ti av de nye Eureka-prosjektene som er satt i gang det siste året. Dette er presis halvparten av fjorårets rekorddeltakelse.

Kun to av de nye prosjektene har fått offentlig støtte, når en ser bort fra støtte til prosjektetablering. I fjor hadde 15 av 20 prosjekt offentlig støtte. Det fins rett og slett ikke midler, sukker den norske eurekakoordinatoren Bjørn Henriksen.

- Norge har en åpen økonomi og er avhengig av å importere teknologi. Derfor burde en langt større del av det norske industrielle FoU-arbeidet foregå i internasjonale samarbeidsprosjekter. I år har vi omtrent ikke hatt midler å fordele til nye brukerstyrte prosjekter.

Trenger pott

Eureka er et nettverk for å styrke europeisk industris konkurranseevne ved å stimulere til innovasjon og teknologiutvikling i Europa, som er særlig tilrettelagt for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Henriksen mener det nå er på høy tid at det etableres en egen pott til å støtte norsk deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid, slik land som Sverige og Østerrike har. Det vil i praksis bety en Eureka-pott, i og med at Eureka-prosjekter utgjør brorparten av det internasjonale prosjektsamarbeidet som norske SMBer og institusjoner deltar i.

Danmark hadde i alle år en slik pott. I 2000 ble potten fjernet, og danske bedrifters deltakelse i Eureka-prosjekter falt dramatisk. Bare ett av årets nye prosjekt har dansk deltakelse.

Må ikke glemme SMB

Henriksen frykter det samme kan skje i Norge, etter at regjeringen har kuttet kraftig i den direkte støtten til brukerstyrt forskning gjennom Forskningsrådet og SND til fordel for indirekte støtte i form av en skatteinsentivordning.

Statssekretær Helle Hammer i Nærings- og handelsdepartementet, som representerte Norge under ministerkonferansen i Thessaloniki i slutten av juni, var enig i at den norske prosjekthalveringen er sørgelig. Men Hammer vil ikke love en egen Eureka-pott nå:

- Vi skulle gjerne hatt større norsk deltakelse, og da er det også opp til bedriftene å se mulighetene. Årets nedgang må sees i sammenheng med at vi er inne en omstillingsfase, der vi gjennomgår hele virkemiddelapparatet inklusive Forskningsrådet.

Hammer understreket i sitt innlegg til forsamlingen at EUs ambisiøse planer for Det europeiske forskningsrom (ERA) ikke må fortrenge små og mellomstore bedrifters muligheter.

- EUs 6. rammeprogram legger opp til større prosjekter og forskningsnettverk med millioner av euro i EU-støtte. Denne utviklingen må ikke skje på bekostning av SMBene. Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig brikke i europeisk økonomi og innovasjon, og må bli tatt inn i det europeiske forskningsrom. Eureka er et populært instrument for internasjonalt samarbeid mellom europeiske SMBer, ikke minst på grunn av sin ubyråkratiske form. Det er viktig at vi samarbeider på tvers for å finne en rolle til Eureka innenfor det europeiske forskningsrom, som ivaretar SMBene, sa Hammer.

Tettere bånd

Eurekas plass i ERA var et av hovedpunktene på agendaen da ministrene og statssekretærene fra Eurekas 34 medlemsland i slutten av juni møttes i Thessaloniki for å avrunde det greske formannskapet. I sin slutterklæring gikk representantene inn for å posisjonere Eureka innenfor ERA. Blant annet skal EU-midler og nasjonale Eureka-midler samordnes bedre. I tillegg vil det bli vurdert om Eureka-prosjekter bør få støtte fra den europeiske investeringsbanken (EIB), og om de i større grad bør følge EUs tematiske satsingsområder.

Det kommende året har Danmark formannskapet i Eureka, såvel som i EU. I sin overtakelseserklæring utpekte Helge Sander - Danmarks minister for vitenskap, teknologi og innovasjon - bioteknologi som arena for å teste nye samarbeidsformer innen europeisk forskning. - Vi ønsker å igangsette to pilotprosjekter innenfor bioteknologi, for å få praktisk erfaring med hvordan vi best kan samordne arbeidet mellom Eureka og EUs 6. rammeprogram, sa Sander.

171 nye prosjekter er lansert i løpet av det siste året. I tillegg er det satt i gang 33 nye prosjekt under Eurekas fem strategiske clustre. Samlet verdi for de nye prosjektene er vel 1,3 milliarder euro (ca 9,7 milliarder kroner).

For øvrig ble to nye medlemmer tatt opp i Eureka-samarbeidet under Thessaloniki-møtet: Jugoslavia og Kypros.

Les mer om: