BYGG

Nytt avfalls-forsøk fra byggenæringen

Avfall fra bygging og rehabilitering utgjør 14 prosent av den totale avfallsmengden i Norge.

Mye av dette avfallet karakteriseres som farlig.

Det inneholder stoffer som asbest, PCB, kvikksølv og bromerte flammehemmere.

Byggenæringen lanserer nå en ny femårsplan for håndtering av avfall. Målsetningen er at 80 prosent skal gå til gjenvinning innen 2012, da femårsplanen utløper.

Miljøverndepartementet bremser

Men bransjen har allerede vært gjennom en femårsperiode som ble innledet i 2001, uten å komme i helt mål.

– Av 27 punkt i den forrige femårsplanen klarte vi å gjennomføre cirka 20. Årsaken til at vi ikke kom i mål med alle er at en del forutsetninger endret seg underveis og nye element kom inn i bildet, forteller Rannveig Landet, direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

– Det har tatt alt for lang tid å få på plass et regelverk for avfallsplaner som gjelder hele landet. Men det er myndighetenes ansvar. Forslag til nytt, nasjonalt regelverk fra SFT er oversendt Miljøverndepartementet, der det fortsatt ligger, forteller Landet.

– Når det gjelder andre materialer, som utgjør hoveddelen av avfallet, ser vi for oss at alle mottak etter hvert bli i stand til å sortere disse med tanke på gjenvinning, mener Landet. Unntatt er det farlige avfallet som alle mottak skal kunne ta imot allerede i dag.

Kompetanseheving

Den nye planen krever at det allerede på planleggingsstadiet av et byggeprosjekt skal iverksettes avfallsregulerende tiltak. I tillegg skal det legges vekt på å benytte materialer som ikke skaper nytt farlig avfall.

– En av hovedoppgavene blir å kartlegge hvor i en bygning en del ”nye” farlige stoffene befinner seg. Når vi har det på plass, vil det på sikt være langt enklere for bransjen å plukke de ut slik at de kan behandles videre på en ansvarlig måte, sier Landet.

– Vi har satt oss ambisiøse men ikke urealistiske mål. Det er mange mennesker involvert i bransjen, og vi skal sørge for at de får den informasjonen de trenger gjennom veiledning og kompetanseheving. Utviklingen gjennom perioden skal følges opp av de tolv organisasjonene som inngår i NHP-nettverket, informerer Landet.

Krever mer tilsyn på byggeplassene

Statens forurensningstilsyn (SFT) er også engasjert i arbeidet. De har blant annet foreslått at det innføres obligatoriske avfallsplaner i alle kommunale byggesaker. Dessuten at det stilles krav til miljøsaneringbeskrivelse for alle rehabilitering- og rivningssaker som berører mer enn 100 m 2 BA.

Målet er mer forutsigbare rammebetingelser for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Det forutsetter også økte ressurser til kommunal saksbehandling og tilsynsvirksomhet på byggeplassene.

– Vi vil gjennomføre kontrollaksjoner på byggeplassene, forteller seniorrådgiver i SFT, Per Antonsen. – Disse kontrollene blir gjennomført i samarbeid med fylkesmennenes kontorer og trolig også kommunene. I første omgang vil vi ha et spesielt fokus på kjemikalier, kjemikaliebruk og forurensning i grunnen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.