ENERGI

Nye miljøkrav innen havbruk

Impregnering, vask, rengjøring og desinfeksjon av oppdrettsnøter innen havbruksnæringen skal heretter gi null utslipp av miljøfarlige kjemikalier, dersom Statens forurensningstilsyn får det som de vil.

Forslaget til ny forskrift har høringsfrist 10. oktober 2001. Ny forskrift skal etter planen tre i kraft 1. januar 2002.

I dag er kobber det miljøfarlige kjemikaliet som benyttes i størst omfang i oppdrettsnæringen. Kobber brukes som antibegroingsmiddel på oppdrettsnøter på grunn av sine giftige egenskaper. Utslipp av vaskevann er flere steder i Norge årsak til betydelig lokal forurensning i form av forsøpling og misfarging av strendene. Det er også målt økte kobberkonsentrasjoner i sedimentene.

Andre miljøfarlige kjemikalier som benyttes i enkelte notimpregneringsmidler er for eksempel diuron, tolylfluanid og løsemidler. (hl)

Les mer om: