ARKIVNYHETER

Ny vannforvaltning

Alle EU-direktiv som har betydning for vannforvaltningen, for eksempel avløpsdirektivet, er underlagt EUs rammedirektiv for vann.

Åtte direktorater med særlig ansvar innenfor vannforvaltning i Norge har vurdert konsekvensene av direktivet og kommet med forslag om hvordan det bør settes ut i livet i Norge.

Direktivet fastsetter rammer for en samordnet vannforvaltning, på tvers av sektorer og administrative grenser, ut fra prinsippet at både ferskvann, kystvann og grunnvann skal ha god tilstand. Det skal utarbeides forvaltningsplaner for vann som ivaretar alle interesser og sikrer en bærekraftig ressursbruk der miljøhensyn balanseres mot utnyttelse.

Administrative grenser skal ikke avgrense planområdene. Ifølge direktivet kreves derimot en nedbørfeltorientert forvaltning og et utstrakt samarbeid. Det innebærer at alt vann innen et nedbørfelt, og alle aktiviteter som kan påvirke både kvaliteten og mengden av vann, skal ses under ett.

Viktige frister

I 2015 skal alle miljømål i prinsippet være oppfylt. Det kan imidlertid gis unntak og utsettelser ut fra visse godt dokumenterte begrunnelser, og det kan da dra helt ut til 2027. Men en rekke andre frister forfaller mye tidligere. Allerede i inneværende år skal inndeling i distrikter og utpeking av ansvarlige myndigheter foretas, og direktivet skal implementeres i et nasjonalt lovverk.

Til neste år skal det være foretatt en første karakterisering av nedbørfeltdistrikter, være laget en oversikt over økonomisk betydning av vannbruk, være opprettet register over beskyttede områder og være gitt en vurdering av menneskelige aktiviteter og påvirkning av tilstander.

Operasjonelle overvåkingsprogrammer skal være på plass i 2006. Til da skal det også legges frem tidsplan og arbeidsprogram for utarbeidelse av forvaltningsplaner. I 2007 skal det offentliggjøres en foreløpig oversikt over vesentlige problemstillinger i nedbørfeltdistriktet. Året etter skal forvaltningsplanene, som inkluderer innsamlet informasjon, analyser, miljømål og forslag til handlingsprogram, ut til offentlig høring. I 2009 skal forvaltningsplanene offentliggjøres.

I perioden fram til 2015 skal handlingsprogrammene gjennomføres, utviklingen dokumenteres og miljømålene nås. Avvik fra god status skal begrunnes. Register over beskyttede områder skal rulleres fortløpende. De fleste andre aktivitetene skal ajourføres og revideres gjennom 6-års perioder i den grad dette er nødvendig, og alt skal rapporteres til EU etter hver 6-års periode.

Demonstrasjonsprosjekt

I juni 2002 startet direktoratene to demonstrasjonsprosjekter for å se hvordan direktivet kan gjennomføres på administrativt nivå. Prosjektene utføres av to konsulentgrupper under ledelse av Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Det er Suldalslågen og Vannsjø-Hobøl-vassdraget som blir benyttet. Prosjektene skal vare i 13 måneder.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.