Ny kraftlinje i nord

NVE har gitt Statnett konsesjon til å bygge ny høyspentlinje fra Ofoten til Hammerfest.

Ny kraftlinje i nord

Konsesjonen omfatter også åtte transformatorstasjoner, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding. Ledningen på 420 kV blir 513 kilometer lang.

– Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i dagens kraftnett til å ivareta forsyningssikkerheten nord for Ofoten på en tilfredsstillende måte. Vi mener derfor det er nødvendig å styrke kraftsystemet som forsyner Lofoten, Troms og Finnmark, og den konsesjonsgitte ledningen er etter vår vurdering den beste løsningen. Ledningen vil også legge til rette for etablering av ny fornybar produksjon og industrietablering i Nord-Norge, uttaler vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

8 milliarder

Kraftledningen skal bygges fra Ofoten transformatorstasjon i Narvik kommune til Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest kommune. Den vil berøre 14 kommuner og 3 fylker.

Fire eksisterende transformatorstasjoner i Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord skal utvides, og det skal bygges fire nye i Reisadalen, Alta, Skaidi og Hammerfest. Investeringskostnad for hele forbindelsen er anslått til ca. 8,2 milliarder kroner.

Ledningen skal i all hovedsak legges parallelt med eksisterende kraftledninger. Det bidrar til at virkningene vurderes som mindre enn dersom nye arealer berøres. I konsesjonen er det også satt vilkår om riving av ca. 108 km eksisterende 132 kV ledninger.

Les også: Statnett foreslår mer gasskraft i Finnmark

Statoil vil ikke bruke Melkøya som kraftreserve

33 reinbeitedistrikt

Kraftledningen vil berøre beiter og trekkleier til 33 reinbeitedistrikter og en svensk sameby. Hvordan disse kan bli påvirket og muligheter for å avbøte virkninger for reindrifta har vært et viktig tema i NVEs konsesjonsbehandling. NVE mener at anleggsperioden må planlegges godt for å begrense ulemper for reindrifta, men at ledningen i driftsfasen vil ha begrenset virkning for reindrifta.

Kraftledningen og transformatorstasjonene er et stort arealinngrep som vil bli synlig fra mange områder. Dette gjelder særlig i områder med bolig og hyttebebyggelse, ved kryssing av vei og i åpent terreng med innsyn fra store områder. NVE har satt vilkår om kamuflerende tiltak som vil redusere de visuelle virkningene på noen delstrekninger.

Ledningstraseen som det er gitt konsesjon til går i stor grad i fjellet eller i tynt befolkede områder. Til tross for traseens lengde, er det kun tre bolighus innenfor en avstand på 100 meter fra ledningen, ifølge NVE.

Les også: Vil bygge gasskraftverk til havs

Fugler kolliderer

Bygging av kraftledningen vil kunne gi negative virkninger for enkelte arter og vegetasjonstyper lokalt. I driftsfasen er virkninger knyttet til mulig økt kollisjonsfare for fugl det viktigste. For vegetasjon er anleggsarbeidet avgjørende for konfliktnivået.

Men NVE mener at utbyggingen ikke vil ha vesentlig negativ virkning på naturmangfoldet og at truede arter verken er truet regionalt eller nasjonalt. NVE har satt vilkår til merking av ledningen for å redusere risiko for fuglekollisjoner og til utarbeidelse av en miljø-, transport- og anleggsplan.

Les også: EU vil fjerne kraftlinjehøring

Fornøyd Statnett

– Vi er glade for at vi nå har fått konsesjon fra NVE på denne svært viktige ledningen. Det har vært en grundig prosess der vi har fått mange viktige innspill fra folk som bor i området. Innspillene har bidratt til en god løsning, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

NVEs konsesjonsvedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet, noe det neppe er noen tvil om at vil skje.

Les også:

– Kritisk for nettet i nord

– Bygg norsk kraftlinje gjennom Sverige

Dårlig forsyningssikkerhet i nord

Kraftlinje til Russland kan gi mer kjernekraft 

Les mer om: