ENERGI

Null x to er null utslipp

Nye vedovner gir lavere utslipp av sot og partikler.
Nye vedovner gir lavere utslipp av sot og partikler.

Det er mange myter ute og går innen utslipp fra ulike energibærere. En er biobrensel og kadmiumutslipp, en annen lettolje og SO 2-utslipp. Dessuten sammenligner enkelte "nesten null-utslipp" med noe som gir ørlite mer utslipp - men som fortsatt er nesten null.

Lavt nivå

- Utslippene fra stasjonær energiproduksjon uten vedfyring i Norge ligger på et meget lavt nivå. De er så lave at det i praksis er nesten likegyldig hvilke energibærere som benyttes, sier rådgiver innen energi, miljø og sikkerhet, Morten H. Soma fra Soma Miljøkonsult AS.

- Å si at det ene alternativet gir 30 prosent høyere utslipp av eksempelvis NO x enn det andre, er irrelevant for miljødebatten når de reelle målingene viser at begge utslippene ligger rundt null. Utslippene er så små at de ikke engang har lokal interesse - og slett ikke er av betydning på landsbasis. Nesten null gange to er fortsatt nesten null, poengterer han.

Soma viser til det han kaller misbruk av data fra en rapport han laget for Energos. VVS, VA Informasjon og Varmeinfo hevder i en artikkel at man ut fra rapporten kan konkludere med følgende: Trebrensel fra ristovner, som er det vanligste i Norge, avgir 30 prosent mer NO x enn olje og hele tre til fire ganger mer støv og sju ganger mer dioksiner.

Går vi over fra olje til biobrensel ved en energiproduksjon på 4 TWh, er det snakk om en økning på 600 tonn NOx i forhold til totalen på 240.000 tonn.

- Helt uinteressant! Det er trist med slik tallmagi, sier han. - En høy prosent vekker oppsikt, men tross alt viser den tilbake på et lite tall. Konklusjonen blir dermed i praksis helt feil.

Utslippene av kadmium i mikrogram fra avfall er 0,04, fra halm 0,2, fra eldre treforbrenningsanlegg 0,5, treforbrenningsanlegg med posefilter 0,05. Det er ingen utslipp av kadmium fra naturgass, men 0,3 mikrogram fra lettolje og 0,7 fra tungolje. Alle utslippene er pr. tilført MJ - megajoule.

Moderne avfallsforbrenning og forbrenning av trebrensler i kombinasjon med posefilter gir lave kadmiumutslipp. Olje- og biobrenselanlegg med enkel partikkelrensing gir en del høyere utslipp av kadmium. Biobrensel krever med andre ord god partikkelrensing.

Bedre ovner og biler

De lokale miljøproblemene i Norge er støv og NOx. Støvet elimineres i stor grad ved å bytte ut eldre vedovner. NOx-problemene skyldes i første rekke utslipp fra biler og andre motorer. Vi ville dessuten få bukt med mye SO 2-utslipp ved å slutte å fyre med tungolje.

- Moderne vedovner til privat oppvarming og overgang til pellets ville eliminert 70-80 prosent av Norges støvutslipp, sier Soma.

I 1999 anslo Statistisk sentralbyrå at norske støvutslipp lå på 52.800 tonn. Privat vedfyring sto for 43.800 tonn. Stasjonær forbrenning av olje eller parafin bidro med 500 tonn og stasjonær forbrenning av biomasse unntatt ved med 100-200 tonn. Stasjonær forbrenning av biomasse ga altså ubetydelige utslipp.

- Dette belyser at selv om utslipp fra stasjonær fyring med trebrensel ligger en del over oljefyring, er det så lavt i forhold til totale utslipp at det er uten betydning hvilken energibærer som velges. Men lobbyistene bruker dette på Stortinget for å påvirke norsk miljøpolitikk, sukker Soma.

- I Skedsmo kommune i Akershus slapp boliger ut ca. 238 tonn støv, stort sett fra vedfyring. Veistøvet bidro med 54 tonn og summen fra industri, annen stasjonær forbrenning og andre mobile kilder var bare 13 tonn, mens utslippene totalt var rundt 305 tonn.Det viser igjen at det ikke alltid er industriutslippene og større fyringsanlegg vi må konsentrere oss om.

Vedfyring verre enn veitrafikken.

- Tall fra Stor-Elvdal viser at støvutslipp fra boliger er helt dominerende med over 85 prosent. Disse tallene viser at vedfyring påfører oss store støvutslipp. Hadde vi benyttet pellets med den avanserte forbrenningsteknikken den har, ville utslippene nærmet seg null. Dersom alle eldre vedovner i Stor-Elvdal ble erstattet med de mest avanserte vedovnene, ville støvutslippet kunne reduseres dramatisk: fra totalt 105 tonn til rundt 20 tonn, mener Soma.

Gammeldagse ovner bør forbys i tettbygde strøk. I spredt hyttebebyggelse er de derimot helt uproblematiske, ifølge Soma. - Tradisjonelle vedovner har støvutslipp på minst 50g pr. kilo ved. Norsk Standard tilsier maks 10 gram støv pr. kilo ved for ovner uten katalysator og maksimalt fem gram for katalysatorovner. Norge bør bruke mye mer av sine ressurser innen trebrensel, skogsavfall osv. og bygge fjernvarmeanlegg. Dette er miljøvennlig fordi CO 2 fra trebrensel er utslippsnøytralt.

Prioriter fjernvarme

- Vi kan benytte mer gass ved enkelte, større industristeder. Går dette på bekostning av tungolje, vil vi redusere utslipp av både NOx og SO 2 . Men dette må ikke komme i konflikt med utbygging av fjernvarme. I Norge har vi brensel for fjernvarmeanlegg tilsvarende mange TWh. På sikt vil det være mulig å bygge ut inntil ca. 10 TWh fjernvarme i Norge. Forutsatt bruk av biobrensel, krever en slik utbygging kun rensing med posefilter, og da får vi meget lave utslipp, fremholder Morten H. Soma.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.