NOTIS: Rift om kontrakt

  • nettarkiv

BYGG: De største rådigverselskapene i Europa kappes om å få ordren på bygging av fastlandsforbindelsen mellom Femern Bælt mellom Danmark og Tyskland. Bare rådgiverkontraktene ventes å ligge på nærmere to milliarder kroner. Foreløpig skal både en skråstagsbru og senketunnel prosjekteres og prosjekteringen vil utgjøre ca. åtte prosent av totalkostnadene. TH