NETTARKIV

NIF og arbeidsledige 50-åringer

Det kan så være. Men det kan være på sin plass å gi noen fakta om arbeidsledigheten blant MNIF. RJH påstår at det blir stadig flere arbeidsledige medlemmer. Jeg kan opplyse at NIF ikke har registrert flere arbeidsledige de senere årene, snarere tvert i mot.

Faktiske innmeldte arbeidsledige per desember 2000 er 0,6 prosent av yrkesaktive MNIF (0,3 – 0,4 prosent) av alle MNIF. Dette er ikke høye arbeidsledighetstall. Men små eller store tall – NIFs holdning er at enhver arbeidsledighet er uønsket.

RJH harselerer over Seniorekspertgruppens (SEG) virksomhet og denne gruppens innsats for arbeidsledige medlemmer. Så langt jeg vet har ikke SEG som primært formål å motvirke arbeidsledighet blant MNIF, snarere påvirke god anvendelse av eldre og erfarne MNIF.

Er aktiv

Det påstås videre i debattinnlegget at NIF ikke finner det opportunt å være aktiv for sine medlemmer. Dette er feil. NIF har gjennom arbeidet i bedrifts- og etatsgrupper gjort et utmerket arbeid for å motvirke arbeidsledighet blant MNIF.

Bedrifts- og etatsgruppene har mange steder gjort betydelig innsats på mange områder som kan ha innvirkning på arbeidsledighet blant MNIF. Her kan nevnes:

Etter- og videreutdanning; omstillinger; fusjoner og fisjoner; inngåelse av særavtaler som representerer ansettelsesvilkår; pensjons- førtidspensjonsordninger

Sentralt har NIF arbeidet aktivt med blant annet:

Endringer i aksjeloven for å gjøre det lettere å starte ny virksomhet.

Endringer i regnskapsloven for å gjøre det letter med nyetablering.

Rammevilkår for næringsliv og industri for å bedre konkurranseforholdene, blant annet i utlandet.

Bedring i utdanning og etterutdanning.

Gjentatt fokusering på bedre betingelser for kunnskapsbasert næringsutvikling, blant annet ved direkte kontakter i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet.

Sett fra min plass er ikke landet i ferd med å komme i noen krise som følge av arbeidsledige MNIF, slik RJH påstår. Det er mindre arbeidsledighet blant MNIF enn i de fleste andre yrkesgrupper.

Akademikerne

Så litt til NIFs aktive arbeid i Akademikerne. Ja, NIF er aktiv i Akademikerne og det til fordel for våre medlemmer. Undertegnede er representant for NIF i Akademikernes Råd, som blant annet behandler opptak av nye medlemsforeninger. Det var jeg som førte ordet på vegne av NIF i siste rådsmøte som behandlet søknad om opptak fra Lektorlaget. Vår argumentasjon var bygget på blant annet de krav Akademikernes vedtekter stiller til medlemsforeningene. Mange Akademikerforeninger har lektorer som medlemmer (ikke bare NIF). Det skulle bare mangle at ikke lektorene skulle kunne søke medlemskap hvor de ville i et land med organisasjonsfrihet. Den smule konkurranse dette måtte innebære, bør NIF tåle, og det gjør NIF. RJH tar også feil på dette punktet.

Jeg tror nok RJH mener det han skriver. Men det virker på meg som om RJH trekker slutninger på feil grunnlag.

På ett punkt skal vi ta utfordringen fra RJH på alvor: Vi bør av preventive grunner arbeide enda mer for å påvise hvor viktig det er for verdiskapingen i landet at også eldre MNIFs erfaring og kunnskap blir nyttet fullt ut og utviklet.

Så takk for innlegget.

Trygve Dahl

Generalsekretær i NIF

Les mer om: