DOKTORGRADER

Nedmalte bergarter - en ressurs

Utvinning av verdifulle mineraler fra fast fjell resulterer i produksjon av store mengder utseparert avfall, såkalt avgang, i form av nedmalte bergarter. Avgangen har ofte en rekke spesielle fysiske og kjemiske egenskaper og kan på mange måter betraktes som en potensiell ressurs.

En eksperimentell prosedyre som er utviklet i doktorgradsarbeidet, er et kostnadseffektivt og fleksibelt verktøy for adsorpsjonsstudier på avgangsmaterialer. Dette vil blant annet kunne gi opphav til rimeligere og sikrere metoder for å stabilisere tungmetaller i industrielle og kommunale avfallsdeponier.

En slik anvendelse av avgang vil i tillegg bidra til en bedre ressursutnyttelse i bergindustrien og innebærer således også en direkte økonomisk gevinst.

Tidligere undersøkelser har vist at nedmalt avgang fra bergindustri kan benyttes til å rense tungmetallforurenset vann og til å stabilisere tungmetaller i deponert avfall. Kleiv har vurdert muligheten for å benytte avgang fra norsk bergindustri til et slikt formål på grunnlag av adsorbsjonsstudier med mineralstøv fra blant annet A/S Olivin på Åheim og North Cape Minerals AS på Stjernøy.

Forut for disse undersøkelsene ble det utviklet en ny eksperimentell prosedyre som var spesielt tilpasset avgang fra bergindustrien. Materialene fra de nevnte bergverksbedriftene viste seg å være spesielt godt egnet til å binde tungmetaller i sure løsninger, og utgjør således et interessant alternativ til konvensjonelle rensemetoder.

Avhandlingen har tittelen Heavy metal adsorption on silicate tailings - A study of nepheline syenite and olivine process dusts (Adsorpsjon av tungmetaller på avgang fra norsk bergindustri). Avhandlingen er utført ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU, med professor Professor Knut Lyng Sandvik som veileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd og A/S Olivin & North Cape Minerals AS.

Rolf Arne Kleiv er sivilingeniør (1995) fra Fakultet for berg-, petroleums- og metallurgifag, Norges tekniske høgskole. Han er ansatt som forsker ved NTNU og A/S Olivin.

Les mer om: