SAMFUNN

Nedgang i avløpsinvesteringer

Gjennomsnittlig investering på årsbasis i perioden 1993-2000 har vært på 1,80 milliarder 2000-kroner. Investeringsnivået i 2000 lå altså noe under gjennomsnittet i perioden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

1998 og 1999 var toppår når det gjelder investeringer i avløpssektoren, med investeringer på henholdsvis 1,81 og 1,96 milliarder kroner.

Mens det tidligere på 1990-tallet ble gitt statlige tilskudd til avløpssektoren, finansierer nå kommunene investeringene selv. Dette gjøres gjennom avløpsgebyrene som brukerne betaler til kommunen, og i noen grad gjennom overføringer av midler internt i kommunen.

72 prosent av investeringene i 2000 ble gjort i nylegging og rehabilitering av ledningsnettet. I løpet av de åtte årene det finnes statistikk for, har investering i renseanlegg i gjennomsnitt utgjort en fjerdedel av de totalte investeringene i sektoren.

Det er store ulikheter mellom fylkene i investeringstype. Selv om det på landsbasis investeres absolutt mest i ledningsnettet, så utgjorde investeringer i renseanlegg en stor del av investeringene i enkelte fylker i 2000. I Oslo, Vestfold, Sør-Trøndelag og Aust-Agder utgjorde investeringene i renseanlegg over halvparten av kommunens investeringer i avløpssektoren.

I 2000 ble det investert 181 millioner kroner i avløpssektoren i Oslo. Oslo var dermed det fylket med høyeste investeringer det året. Oslo hadde også de største investeringene i 1999, etter at Hordaland i flere år hadde hatt de høyeste investeringene. Også i Akershus og Østfold ble det investert mye i 2000.

Buskerud hadde den høyste investeringsøkningen mellom 1999 og 2000 på hele 99 prosent, mens Vest-Agder hadde den største nedgangen på 45 prosent.

Investeringene varierer imidlertid sterkt fra år til år og bør derfor sammenholdes over tid for å få et riktigere inntrykk av forholdene i sektoren. Dersom en ser på investeringene i hele perioden 1993-2000, kommer det frem et annet bilde av investeringene i hvert fylke enn om en ser på investeringene for siste år alene. Hordaland har i disse årene investert langt mer enn Oslo, som har de nest høyeste investeringene i perioden, viser de foreløpige tallene fra SSB.

Les mer om: