NCE Raufoss – fem år i førersetet

NCE Raufoss – fem år i førersetet
SUKSESS: Propan-beholderne fra Ragasco er en stor suskess. Utviklingen av beholderne har sin bakgrunn i materialteknologi utviklet for forsvaret. Bilde: Hexagon Composites

RAUFOSS: – Vi skal styrke de sterke, få dem bedre rustet til å møte konkurransen internasjonalt, sier prosjektleder av NCE Raufoss, Lars Rognås.

NCE eller National Center of Expertise kom i gang som en forlengelse av Norges Forskningsråd og Innovasjon Norges Arena-program, som var for små bedriftsnettverk. NCE Raufoss, sammen med NCE Micro and Nanotechnology i Horten og NCE Maritime på Møre, var alle pilotprosjekter og skal drive fra 2006 til 2016.Fremmer nyskaping

Formålet med NCE-ene, som etter hvert har blitt 12 sentere, er å fremme nyskaping og fornyelse for å styrke eksisterende bedrifter, samt å bidra til å utvikle nye produkter som sikrer bedriftenes framtid. I tillegg skal det danne grunnlaget for å etablere nye bedrifter.

– Noe av det viktigste med etableringen av NCE var at programmet har et tiårig perspektiv. Dette vil bidra til å styrke de sterkeste, samtidig som det er mulig å få trekke mange av de mindre bedriftene med seg, sier Rognås.

– Vi har en stor fordel her på Raufoss fordi bedriftene her er blant de mest internasjonale og baserer i stor grad sin virksomhet på eksport. Det betyr at vi hele tiden måles mot internasjonale konkurrenter, forteller han.Nær 5000 personer

Flere momenter spiller inn når NCE Raufoss nå går inn i midten av sin virksomhetsperiode. Den viktigste positive faktoren er industrimiljøet i distriktet og ikke minst innenfor portene på gamle Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Fra 1990 og fram til 2005 har industristrukturen endret seg betydelig.

Fra å være mye rettet mot forsvaret er bedriftene for det meste rettet inn mot sivil produksjon som bildeler, aluminiumsprofiler, trykktanker og en rekke andre bransjer. – Totalt rundt 350 bygninger befinner seg innenfor gjerdet med i alt et førtitall bedrifter innenfor portene. Hele området er kanskje den største industriparken i Norge med en utstrekning på nær fem mil over store deler av Toten. I alt rundt 2700 personer er knyttet til de bedriftene i parken som er tilknyttet NCE Raufoss, forteller Rognås.

– Totalt er rundt 5000 personer sysselsatt i bedriftene som er tilknyttet NCE Raufoss, hvorav halvparten er i industriparken, sier han.Militær teknologi i bunnen

Rognås framhever at en stor fordel for bedriftene er at de har en militær historie. Det betyr at bedriftene har vært innrettet mot strenge regler og prosedyrer for framstilling av sine produkter. – For eksempel er de komposittankene for propan som produseres av Ragasco, som er en del av Hexagon Composites, utviklet fra teknologi som opprinnelig var brukt ved militære rakettmotorer. Den neste fasen nå er å utvikle denne suksessen til hydrogentanker for personbiler, forteller han.

Han legger til at også aluminiumsvirksomhetene på Raufoss har sin bakgrunn fra forsvarsindustrien. – M72 dannet et grunnlag for mye av teknologiutviklingen innen aluminium.Må heve kompetansen

I dag er det 16 medlemsbedrifter i NCE Raufoss, med TotAl-gruppen som et undernettverk. Det er SINTEF Raufoss Manufacturing som administrerer aktivitetene. Selve finansieringen av driften er en bredt samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge pluss regionale utviklingsmidler. I tillegg kommer prosjektfinansiering gjennom bedriftene og tilskudd fra Norges forskningsråd og Siva. Til sammen er det gjennomført prosjekter i regi av NCE Raufoss for rundt en milliard kroner.

– Det er viktig å beholde det industrielle miljøet her. En viktig faktor er at kompetansekravet hele tiden vokser og at kompetanseinnholdet i produktene øker. Dette er den eneste veien fram for bedriftene for at de skal forbli her, for vi ser at ledelsen i en rekke bedrifter etter hvert setter ut stadig større deler av produksjonen sin i utlandet, særlig i Asia.Les mer om: