Nabokrangel stopper utbyggingen av et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg

Salfjord planlegger et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg mellom Equinors anlegg og et annet oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden. Nå har naboene fått stoppet utbyggingen.

Nabokrangel stopper utbyggingen av et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg
Det røde bygget er Lumarines berggyltanlegg, mens lysene i bakgrunnen er Equinors metanolfabrikk. Salfjords tomt ligger mellom disse. Foto: Salfjord

Like før påske i år var sprengladningene ladet og klare til å rydde veien for det som skal bli ankomsten til tomta til Salfjords planlagte oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden på Nordmøre, men så kom stoppordren i form av en midlertidig forføyning fra tingretten.

Lumarine, som eier et landbasert oppdrettsanlegg like ved, mener sprengningen fra Salfjords utbygging stresser fisken i deres anlegg så mye at følgene kan bli katastrofale. 

Konflikten har pågått siden i vår, og denne uken kom det en ny kjennelse som sier at Salfjord heller ikke får sprenge på egen tomt. 

Rettsmøtet er planlagt innen de neste par ukene. Begge partene mener at flere hundre millioner kroner står på spill.

Kan tape 397 mill.

Tjeldbergodden utvikling (TBU), som har Equinor som største eier, eier området som kalles bioparken og var de som sto bak den første midlertidige forføyningen. Lumarine begjærte midlertidig forføyning denne uken.

Videoen viser sprengningen fra april i år.

TU har fått tilgang til rettsdokumentene og e-postutvekslingen mellom partene. Der kommer det fram at Salfjord potensielt kan tape 397 millioner kroner hvis utbyggingen haler ut. I verste fall får de ikke bygget anlegget.

Planen deres er å sprenge ut 1,6 millioner kubikkmeter berg for å planere tomta. Massene skal selges videre for å brukes til store anleggsprosjekter som veiutbygginger i Midt-Norge. Hvis de ikke får solgt massene og må dumpe dem i sjø eller på egen tomt i stedet, forventer de å tape drøye 397 millioner kroner. Salfjord mener derfor at retten sørger for at TBU og Lumarine stiller sikkerhet for et mulig erstatningskrav.

Katastrofale følger

Lumarine, som har investor Christen Sveaas som største eier, driver oppdrett av rensefisken berggylt på Tjeldbergodden. Berggylt spiser lakselus, og lakseoppdretterne setter dem ut sammen med laks i sjøbaserte anlegg for å holde lusenivåene nede. 

Lumarine frykter at sprengningen i forbindelse med utbyggingen av Salfjords anlegg skal stresse fisken så mye at den dør. Den direkte verdien av berggylten i Lumarines anlegg er om lag 100 millioner kroner, men den indirekte verdien av at lakseoppdrettere får rensefisk beregner de til å være betydelig større. Anlegget står for mye av berggyltoppdretten i Norge.

Tre anlegg allerede

Slik skal Salfjords anlegg se ut når det er ferdig utbygd. Illustrasjon: Salfjord

Totalt tre landbaserte oppdrettsanlegg holder til i industriområdet bioparken: Salmar har et settefiskanlegg som bruker ferskvann, Lumarine har et rensefiskanlegg, postsmoltanlegg og konsesjon for torskeoppdrett, og selskapet Tjeldbergodden rensefisk driver rognkjeksoppdrett.

Det er spillvarmen fra Equinors metanolfabrikk som gjør det attraktivt å drive landbasert oppdrett på Tjeldbergodden. I tillegg produseres det oksygen til metanolfabrikken som også kan brukes i oppdrett.

Tomta til Salfjord ligger mellom metanolfabrikken og bioparken. Planen er å bygge et anlegg som bruker samme teknologi som Salmon Evolutions anlegg, det vil si at 35 prosent sjøvann pumpes inn i anlegget og resten resirkuleres. Fullt utbygd skal anlegget kunne produsere 43.500 tonn laks i året. Da blir det i så fall et av Norges og Europas største oppdrettsanlegg på land.

Mener noe annet ligger bak

Hans Ramsvik, daglig leder i Salfjord, tror Lumarine har andre motiver for å stoppe utbyggingen enn at sprengningen forstyrrer fisken. Vibrasjonene fra sprengningene ligger under grenseverdiene for hva fisken i naboanleggene skal kunne tåle, mener han.

– Vi har tilbudt oss å leie inn tredjepart til å evaluere eventuell påvirkning på fisken og gjøre målinger, men de avviser alle slike tilnærminger. Vi er overbevist om at det er andre motiver som ligger bak. De bruker alle midler for å stoppe utbyggingen vår. Dette handler ikke bare om vibrasjoner, sier Ramsvik.

Å hindre konkurranse om varmtvannet fra metanolfabrikken kan være en mulig bakenforliggende motivasjon, mener han. 

Sårbar art

– Vi har ingen annen agenda enn å sikre eget driftsgrunnlag og arbeidsplasser, svarer Kjetil Bjerkestrand, HR og organisasjonsleder i Lumarine. 

Det finnes lite eller ingen erfaringsbasert kunnskap om hvor mye den relativt nye oppdrettsarten berggylt tåler, mener han. I e-postutvekslingen viser Lumarine til at fisken klumpet seg sammen i bunnen av karene mens sprengningen pågikk.

– En ny etablering må skje i respekt for annen næringsvirksomhet. Vi kan ikke være i full drift mens de sprenger i nærheten, sier Bjerkestrand. 

Lumarine har også klaget på byggetillatelsen Aure kommune har gitt Salfjord, men klagen ble sendt inn etter klagefristen.

Les også

– Spesiell situasjon

Daglig leder i TBU, Arve Johan Goa, mener Salfjord burde fulgt vanlig planprosess med konsekvensutredning før de begynte byggingen.

– Jeg kjenner ikke til noen andre steder hvor de har fått tillatelse til å sprenge ut 1,6 millioner kubikk stein uten å på forhånd ha sjekket hvilke konsekvenser det kan få for nærmiljøet. Det er jo en veldig spesiell situasjon, sier Goa. 

– Fortsatt er det ikke sprengt store salver. Den ene salven som gikk av på tomta vår (veien til Salfjords anlegg journ. anm.) var på 100 kilo dynamitt. Det er småtteri. De store salvene som skal ta ut 1,6 millioner kubikk stein vil være av en helt annen størrelsesorden. Det er egentlig det som gjorde at Lumarine gikk til skrittet de gikk til, sier han videre.

I utgangspunktet skal TBU sørge for økt industriaktivitet i regionen, men samtidig har de interesser som eiere av bioparken. På lengre sikt kan det hende at de selger seg ut.

Optimistisk

Nabokrangelen er ikke de første problemene Ramsvik og Salfjord støter på. I mai 2019 fikk de beskjed fra Statnett om at nettkapasiteten i området ikke var god nok. Uttaket til Salfjord er skissert til å bli 78 MW.

Da inngikk Salfjord en avtale om 35 prosent eierandeler og fastpris på strøm fra en planlagt vindmøllepark i kommunen, men etter et rungende nei i en folkeavstemning ble vindmølleplanene forkastet.

Senere er det vedtatt at nettet skal oppgraderes noe, men det landbaserte oppdrettsanlegget må kjøpe strøm til markedspris. 

Slik ser berggylt ut. dette er en villfanget fisk. En oppdrettsberggylt kan ha litt andre farger. Foto: Eivind A. Lorentzen/Havforskningsinstituttet

I framtiden kan de også støte på problemer med med at de ligger så tett opptil andre oppdrettsanlegg. Mattilsynets hovedkontor i en sak satt strengere begrensninger for hvor tett flere landbaserte oppdrettsanlegg med utslipp i sjø kan ligge. 

I tillegg må Salfjord få konsesjon til å drive oppdrett på land, og Mattilsynets avgjørelse kan bli avgjørende for om de får det. 

– Jeg er overbevist om at dette oppdrettsanlegget blir realisert. I et samfunnsperspektiv kan jeg ikke se at vi ikke skal kunne etablere virksomhet i dette området, sier Ramsvik.

Les også