Miljø, mat og helse

Tema for den første dagen 15. oktober er “Helsehensyn i kommunal planlegging – må det være så vanskelig?”

Mange miljø- og helseskader og ulemper kan forebygges. Denne dagen vil derfor fokusere hvordan man kan få til en kommunal planprosess som ivaretar helsehensyn.

Tema for 16. oktober, er “Omorganiseringen av helse- og miljøarbeidet i Norge – keiserens nye klær?” Det skjer for tiden store forandringer innen miljø-, mat- og folkehelseområdet. Næringsmiddeltilsynene statliggjøres, mens stadig flere miljøvernoppgaver delegeres til kommunene. Hvilke følger får det for miljø- og helsearbeidet når miljøvern og næringsmiddeltilsynene går hver til sitt?

Samtidig skjer det ting på folkehelseområdet; fastlegereformen er innført og det arbeides med å lage nye forskrifter innen miljørettet helsevern. Konferansen vil se på hva som skjer og hvilke følger dette får for miljø- og helsearbeidet i landet.

Les mer om: