DOKTORGRADER

Metoder for å påvise skader på jordlevende organismer

Meitemark har i sin kroppshule celler som lett kan isoleres. Disse cellene inneholder mange små intracellulære organeller, kalt lysosomer. Lysosomer inneholder ulike enzymer som kan bryte ned alle bestandelene en celle er bygd opp av. Tungmetaller konsentreres i lysosomene, og pga. ulike vekselvirkninger mellom metallene og den lysosomale membranen, vil lysosomeme begynne å lekke innholdet ut i cellens cytoplasma.

Hønsi har studert effekten av tungmetallholdig jord fra to nedlagte gruver i Sør-Norge på lysosomer hos meitemark, og fant at økende innhold av tungmetaller i jorden reduserte lysosomenes evne til å holde på fargestoffet nøytral rødt. På grunn av enkelte svakheter med den eksisterende målemetoden, startet Hønsi arbeidet med å utvikle en ny metode for å påvise lysosomal fragilitet i meitemark, ved å måle lekkasjen av det lysosomale enzymet sur fosfatase.

Sur fosfatase fra meitemarkarten Eisenia veneta ble isolert og delvis karakterisert, og hun fant to isoenzymer av sur fosfatase lokalisert i lysosomer. Ved å eksponere lysosomer fra samme meitemark for tungmetallene Cu og Hg fant hun at sur fosfatase lekket ut av organellene, og lekkasjen var avhengig både av konsentrasjon og type metall, noe som indikerer at lekkasje av sur fosfatase kan videreutvikles til en ny målemetode for tungmetall indusert lysosomal fragilitet i meitemark.

Torunn Gauteplass Hønsi er født i Drammen i 1971 og er cand scient med biologi hovedfag fra UiTh 1995. Nåværende arbeidssted er Statens institutt for folkehelse.

Les mer om: