SAMFUNN

Mer til bane

Forslaget til statsbudsjett betyr fortsatt høyt nivå på statlig kjøp av transporttjenester og lufthavntjenester, og til utbygging, drift og vedlikehold ikke minst av jernbanenettet.

Regjeringen har prioritert tiltak for å styrke transportsikkerheten. Forslaget betyr satsing på kollektivtransport, og sies å gi positive virkninger for både miljøet og trafikksikkerheten. Nytt er også at luftfartens og jernbanens infrastruktur innlemmes i merverdiavgiftsopplegget fra 1. januar 2005.

Togmoms

Regjeringens forslag om merverdiavgiftsopplegget vil likestille egenproduserte tjenester avgiftsmessig sett, med kjøp av tjenester fra andre aktører. Endringene vil føre til at jernbaneinvesteringene i større grad blir behandlet på linje med investeringer til veitrafikk, og antas å gi bedre effektivitet i flyplassdriften

Om lag 660 millioner kroner, inkludert 355 millioner kroner i bompengemidler, er foreslått til særskilte kollektivtransporttiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde. Midlene skal særlig nyttes til framkommelighetstiltak i storbyområdene Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim og til utbygging av T-baneringen i Oslo.

Endelig nye jernbanepenger

Til Jernbaneverket er det foreslått nær 4,3 milliarder kroner til drift, vedlikehold og utbygging av jernbanens linjenett. Et av de største prosjektene, nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker, er framskyndet og skal stå ferdig i løpet av 2005.

Det er satt av om lag 1,5 milliarder kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog.

Samferdselsdepartementet legger til grunn uendret rutetilbud fra 2004 til 2005, med opprettholdelse av dagens nattog og enkelte forbedringer av tilbudet på strekningen Oslo - Lillehammer og på Jærbanen.

Konkurranse på sjøen

Staten skal konkurranseutsette kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen - Kirkenes. Staten kjøper i dag disse transporttjenester fra Hurtigruta.

Regjeringen vil komme tilbake til endelig bevilgningsbehov når tilbudskonkurransen er avsluttet. I tillegg overfører staten midler til fylkeskommunene i form av rammetilskudd.

Gassferger: Seks utvalgte (førkvalifiserte) fergerederier er nå invitert til å legge inn anbud på drift av fergesamband med gassdrevne ferger. Det tas stilling til saken senere i høst, og da kan gassdrevne ferger bestilles, fortrinnsvis fra norske verft.

5,8 mrd til bane

Regjeringen foreslår i alt 5,8 millioner kroner til jernbaneformål. Dette er en økning på vel 155 millioner kroner, eller 2,5 prosent, når en tar hensyn til regjeringens forslag om at infrastrukturen for jernbanen fra og med neste år skal omfattes av merverdiavgiftssystemet, med full sats.

Forslaget om endringer i dette avgiftssystemet fører også til at jernbaneinvesteringene i større grad vil bli behandlet på linje med veginvesteringer.

Bevilgningene er særlig rettet mot persontog i områder med stort trafikkgrunnlag, slik som nærtrafikken rundt de store byene og Intercity-trafikken på strekningene Skien - Oslo, Lillehammer - Oslo og Halden - Oslo.

For å få til nytenkning og for å få mer ut av ressursene innen jernbanen, er det dessuten nødvendig med bruk av mer konkurranseutsetting, hevder regjeringen.

Nær 4,3 milliarder kroner av bevilgningene til jernbaneformål går til Jernbaneverket og skal brukes til utbygging, drift og vedlikehold av linjenettet for jernbanen.

Bevilgningene til jernbaneformål omfatter dessuten vel 1,5 milliarder kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog. Dette er en økning med 6,1 prosent, sammenliknet med 2004.

Fortsatt nattog

Budsjettforslaget innebærer at driften av nattog på Bergensbanen og Dovrebanen blir omfattet av ordningen med statlig kjøp av persontransporttjenester, mens driften av nattog på Sørlandsbanen og Nordlandsbanen allerede er omfattet av denne ordningen.

Departementet sier at det fortsatt skal gå nattog på disse strekningene. Det kommer enkelte forbedringer i tilbudet på strekningen Oslo - Lillehammer og på Jærbanen, altså på strekninger med stor trafikk.

Konkurransetilsynet har gitt uttrykk for at ordningen med tilskudd til lengre reiser som gjelder NSB, Nord-Norge Bussen og Hurtigruta er konkurransevridende. Tilsynet stiller seg kritisk til denne ordningen. Departementet foreslår at tilskuddene avvikles.

Dobbeltspor

Innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett har regjeringen satt av 760 millioner kroner til å gjøre ferdig arbeidet med nytt dobbeltspor Sandvika - Asker, som dermed blir klar til å ta trafikk neste år.

Utbygging av GSM-R-togradio og fjernstyring av Nordlandsbanen på strekningen Mosjøen - Bodø er ellers blant prosjektene som blir prioritert.

Det foreslås også at arbeidet med bygging av ny godsterminal på Ganddal i Rogaland skal startes i 2005. I tillegg er det ført opp midler til planlegging, prosjektering og kjøp av grunn for dobbeltspor Sandnes - Stavanger, ny Lysaker stasjon, nytt dobbeltspor Lysaker - Sandvika, utbygging til to spor mellom Bergen stasjon og Fløen og modernisering av godsterminalen på Alnabru i Oslo.

Vel 2,7 milliarder kroner går til Jernbaneverket for drift og vedlikehold. Dette er en økning med 7,7 prosent når en tar hensyn til omlegging av merverdiavgiftssystemet . Økningen gjør det mulig å legge enda bedre til rette for driftssikre toglinjer og dermed bedre regularitet og økt pålitelighet i togtrafikken, mener departementet.

Småpenger til luftfart

Samlet budsjettforslag for luftfartsformål er på 709 millioner kroner. Dette er en økning med 8,4 prosent når man tar hensyn til virkningen av forslaget om at luftfarten skal være omfattet av merverdiavgiftsordningen.

Det er foreslått 444 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Regjeringen foreslår videre 53,4 millioner kroner i tilskudd til de regionale lufthavnene. Korrigert for endringene i merverdiavgift er dette en økning i statens tilskudd på om lag 10 prosent sammenliknet med 2004.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.