ARBEIDSLIV

Marin forskning styrkes

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til marin FoU med 120 millioner kroner neste år, sett i forhold til saldert budsjett for 2001. I tillegg kommer en bevilgning til nytt havforskningsfartøy på 307 millioner kroner.

Havforskningsinstituttet overtar fra 1. januar 2002 Fiskeriforsknings oppgaver innenfor ressursforskning i Tromsø. Samtidig overtar Fiskeriforskning Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF) i Bergen.

Tilskuddet til Fiskeriforskning foreslås økt med 26,5 millioner kroner. En del av dette skal gi økt satsing på forskning og utvikling knyttet til marked og industri.

Havforskningsinstituttets driftsbevilgning foreslås økt med om lag 40 millioner kroner. Dette skal blant annet dekke investeringer i vitenskapelig utstyr, forvaltningsrettet havbruksforskning og ressursforskning.

Les mer om: