OLJE OG GASS

Legger til rette for optimal produksjon

NYE PROSESSER: - Integrerte operasjoner handler om å integrere folk på land og offshore til en felles organisasjon. Det gir gode resultater, også innen HMS, sier Brage Sandstad.
NYE PROSESSER: - Integrerte operasjoner handler om å integrere folk på land og offshore til en felles organisasjon. Det gir gode resultater, også innen HMS, sier Brage Sandstad. Bilde: Anders J. Steensen

Tananger: – Vår bruk av Integrerte operasjoner er helt annerledes enn hva vi så for oss da vi innførte dette for snart ti år siden. Opprinnelig så vi for oss et opplegg hvor vi kunne sitte på land og dirigere hva som skjedde på plattformene på lik linje med hvordan NASA styrer sine romferder. Det har vi forkastet. I stedet har vi utviklet helt nye arbeidsprosesser i samhandlingen mellom land og Nordsjøen. Personellet på land blir integrert i operasjonene og arbeidsprosessene ute på installasjonene, forteller Brage Sandstad.Kontinuerlige prosesser

For ConocoPhillips er hovedretningen gitt, men veien tilpasses mens de går. Driftsmodellen utvikles kontinuerlig.

– En av de viktigste grunnene er at vi har et eget utviklingsteam som kontinuerlig arbeider med å forbedre arbeidsprosessene. For å kunne ta i bruk en ny arbeidsmodell må forbedringene være store, kanskje effektiviseringsgevinster opp mot 30-50 prosent. Dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med våre fagavdelinger, samt samarbeidspartnere og leverandører, sier Sandstad.

MER OLJE: Hver morgen møtes produksjonsspesialistene for å diskutere med de offshoreansatte for å forbedre produksjonen og få ut mer olje. Tore Falck/ConocoPhillips

Tilpasset arbeidsoppgavene

For å komme fram til de beste løsningene, investerer ConocoPhillips i et testrom med utstyr som de anser som nødvendig for å få til gode løsninger for arbeidsmiljøet.

Brukerne prøver ut rommet og de dataløsingene som finnes der og kommer med sine forbedringsforslag som ligger til grunn for endelig utforming av verktøyene og arbeidsplassene. Derfor finnes ikke en lik planløsning for de forskjellige fagområdene, men systemene henger sammen logisk gjennom planleggingssystemet for operasjonene.Egenutviklet

Planleggingssystemet er omfattende og omhandler alle planlagte aktiviteter på feltene fram til lisensperioden går ut i 2028. Systemet er svært avansert og samler alle aktiviteter, milepæler og ressursbruk fra boring, vedlikehold, brønnservice, modifikasjoner - og store og små prosjekter.

– Vi oppnår full kontroll med ressursbruken ute i havet. Alle investeringer vi gjør i integrerte operasjoner og systemer rundt dette har som formål å øke effektiviteten, redusere kostnadene og bedre produksjonen . Vår jobb er å sørge for at vi hver dag legger forholdene til rette for en optimal produksjon opp mot potensialer som vi til enhver tid har på feltet, sier Sandstad.Organisasjonen endres

Feltdirektøren understreker at integrerte operasjoner ikke bare handler om teknologi, men om det å integrere og koordinere arbeidet mellom land- og offshoreorganisasjonene slik at de blir mest mulig effektive.

– Endringene er at vi har planlegging av aktiviteter og ingeniørvirksomheten på land, mens offshore har vi fagarbeidere og operatører som gjennomfører de oppgavene de planlegger i samarbeid med land, sier Sandstad.

TIL TOPPS: Når flagget heises så betyr det at produksjonen ligger over budsjett. Tore Falck/ConocoPhillips

Koordinert

Sandstad forteller at dette ikke bare omhandler de som er i drift, men også underleverandører som for eksempel Aibel, som har en av hovedkontraktene for modifikasjoner. I Aibels lokaler er det opprettet samarbeidsgrupper på lik linje med hva som finnes i ConocoPhillips hovedkontor i Tananger. I disse gruppene sitter det folk fra begge selskapene som samarbeider med operatørene på plattformene ute i havet.

– Det viktigste er at alle aktivitetene og ressursene de har behov for, blir rapportert inn i vårt planleggingssystem slik at vi kan ha en proaktiv holdning til aktivitetene vi skal gjennomføre offshore. Det innebærer at arbeidsordre med beskrivelse, utstyr, personell og forbruksmateriell er på plass offshore når en aktivitet skal gjennomføres, sier leder av planlegging, Lars-Christian Dahl.Bedre kontinuitet

Resultatene av de omfattende organisasjonsendringene er betydelige. Oppgaver er flyttet fra hav til land. På land sitter gruppene med de forskjellige fagdisplinene samlet og utarbeider de arbeidsoppgavene som skal gjennomføres offshore.

Folkene på land går vanligvis ikke på skiftordninger, bortsett fra der hvor det er påkrevet at det er døgnkontinuerlig vakttjeneste av beredskapsmessige hensyn. For olje- og gassproduksjonen på feltet betyr dette at de som planlegger og optimaliserer produksjonen, opplever kontinuitet i arbeidet.

– Vi kan se på trender, analysere utviklingen og vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre god kontinuerlig produksjonen. Tidligere da dette arbeidet ble gjort offshore hadde ingen tid eller mulighet til å gjennomføre kontinuerlige prosessforbedringer. Slik vi arbeider i dag, ligger vår driftsmodell langt nærmere tradisjonell industri. Særlig gjelder dette måten vi gjennomfører prosessforbedinger og øker produksjonen, sier produksjonsoptimaliseringsingeniør Rolf Hegna.

KONTINUITET: - Gjennom vårt daglige arbeid oppnår vi bedre kontinuitet og kan kontinuerlig forbedre produksjonen, sier Rolf Hegna i gruppen for produksjonsoptimalisering. Anders J. Steensen

Bedre kapasitetsutnyttelse

ConocoPhillips har oppnådd store besparelser i logistikken. Sammen med hovedleverandøren av teknologi for integrerte operasjoner, er det utviklet en løsning hvor de benytter 3D visualisering av Ekofisk og Eldfisk. I denne modellen ligger alle skip i området med fart og last.

Systemet fungerer både som overvåking og et komplett planleggingsverktøy for all transport til og fra installasjonene midt ute i Nordsjøen.

– Vi har oversikt over alle fartøyer gjennom radar og via AIS. Men det viktigste er at vi kan planlegge lastene slik at vi kan utnytte skipenes kapasitet mye bedre, forteller leder av marinelogistikk Paal F. Bjåstad.Styrket fartøyovervåking

Systemet sikrer at plattformer og kraner er forberedt når fartøyet ankommer slik at selve lastingen kan gå raskere. En automatisk visualisering av alle soner ute på feltet som er aktivert av skipenes bevegelser sørger for alarmer ved fartsovertredelser, kollisjonskurs, eller tilnærmelser av uklarerte fartøy.

– Dette har styrket overvåkingen vår. Vi vil videre fokuseres på å øke det teknologiske grensesnittet mellom land og skip for å ytterligere åpne mulighetene for å synliggjøre status på autopilot, vise reelle dekksbevegelser og tilrettelegge for elektronisk verifikasjon av sjekklister før entring av 500 meters sikkerhetssoner sier Bjåstad.

MINDRE CO2: - Bedre styring av forsyningskjeden gir færre skip, bedre drift og mindre drivstofforbruk og lavere CO2-utslipp. Vi sparer 18 prosent av kostnadene etter at vi innføre IO, sier Paal F. Bjåstad. Anders J. Steensen

Forbedrer HMS

Brage Sandstad er meget godt fornøyd med den logistikkløsingen de har utviklet.

– Med dette bruker vi ett forsyningsfartøy mindre. Vi kan koordinere bruken av skipene bedre og regulere farten på dem slik at de ikke går ut på full fart og blir liggende å vente. Slik sparer vi drivstoff og CO 2-utslipp. Vi har økt aktivitetsnivået for skipene ved at det tar mer last, samtidig som vi reduserer enhetskostnadene per tonn med 18 prosent, sier han.

Han legger til at det er mange aspekter ved å ta i bruk integrerte operasjoner. Det forbedrer også helse, miljø og sikkerhetssituasjonen betydelig.

– Vi har opplevd en halvering i antallet skader år etter år, mens OLF sin statistikk på sokkelen viser en utflating. Det har naturligvis flere årsaker til denne forbedringen, men bedre kommunikasjon, tettere samhandling og informasjonsflyt - sammen med det at utstyr, materiell og arbeidsordre stemmer overens slik at mannskapene slipper å irritere seg over at noe mangler – betyr mye. Arbeidet offshore er langt mer koordinert enn tidligere.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.