ARBEIDSLIV

Lederløft uten like

Hild Lamvik
4. juni 2002 - 10:37

- Brukerperspektiv og markedsorientering må inn i alle offentlige lederes bevissthet. Å implementere et slikt tankesett er ikke gjort over natta, sier utviklingsdirektør Thorbjørn Overholdt i Innovasjons- og moderniseringsgruppen i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Gruppen skal bidra til å realisere regjeringens mål om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor. Dette inkluderer et ambisiøst kompetanseutviklingsprosjekt for omstilling av offentlige ledere.

- Strukturendringer krever beslutninger. Men for å få de nye strukturene til å faktisk fungere, er ledelsesstrategi avgjørende. Vi må tenke nytt i forhold til offentlig ledelse og styring, og betrakte ledelse som en konkurransefaktor, sier Overholdt.

Kjempeutfordring

Offentlige ledere stilles overfor stadig nye utfordringer. Kravene til kvalitet og produktivitet blir strengere, og endringene i offentlig forvaltning kommer stadig raskere.

- Over hele linjen, fra skole og pleiehjem til departement og direktorat, vil lederne møte nye utfordringer som krever ny kompetanse. Mange vil få en bestillerrolle, der de fremfor å produsere offentlige tjenester selv kjøper tjenester av andre. Dette er en ny rolle som krever kunnskap om produkt og marked.

Virksomhetsorientering

Omstillingsgeneralen opplever for tiden en strøm av henvendelser fra konsulentselskaper og andre som gjerne vil tilby sine tjenester overfor en offentlig sektor i omstilling. Han mener imidlertid tradisjonelle lederutviklingsprogrammer i Norge har vært for fragmenterte og individorienterte.

- Vi må bli virksomhetsorientert. Utgangspunktet må være de utfordringene som virksomheten står overfor. I forhold til tjenesteytende virksomheter dreier det seg eksempelvis om effektivitet og kvalitet i forhold til brukeren, i tillegg til kostnadseffektiv drift av selve virksomheten, fremholder Overholdt.

I tillegg er medarbeiderne mer bevisste når det gjelder egen karriereutvikling og arbeidsoppgaver. Offentlig sektor er avhengig av å skape en positiv vekstkultur for sine ledere og medarbeidere for å tiltrekke seg de mest kompetente medarbeiderne.

Kjempemarked

Opplæring av 50.000 ledere i offentlig sektor åpner samtidig et attraktivt etter- og videreutdanningsmarked. Thorbjørn Overholdt holder foreløpig tett om hva slags form det forestående lederutviklingsprogrammet vil ha, hvilket tidsperspektiv det har, hvem som er aktuelle samarbeidspartnere og hva programmet vil koste.

- Vi må tenke differensiert. Ulike sektorer trenger sine respektive programmer. Vi må trekke inn de beste kompetansemiljøene der de fins, i Norge og i utlandet, og sette sammen ulike typer kompetanse og leverandører for å gjennomføre dette.