ENERGI

Kraftnytt

Miljøvennlig utbygging

Tinn Energi Produksjon as (TEP) og Statkraft SF har inngått avtale om eierskap, bygging og drift av Stegaros kraftverk i Tinn kommune. Statkraft skal bygge og drive kraftverket, mens eierskapet deles med TEP på 50/50-basis, og med TEP som formell eier.

Stegaros kraftverk vil utnytte fallet mellom Mårvatn og Kalhovdfjorden ved å gi økt kraftproduksjon fra allerede utbygde vassdrag i Mår-Gøyst reguleringen. Tunneler og magasin kan benyttes uten endring. Det blir ikke anlagt nye veier i terrenget, og eksisterende ledningstrase kan med noe utvidelse føre kraften ut til forbrukerne.

Stegaros kraftverk skal årlig produsere 12 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 480 husstander. I forhold til om dette kraftbehovet skulle dekkes ved import fra forurensende kullkraft, blir nå CO2-utslippene redusert med tilsvarende årsutslippet fra om lag 3200 biler.

Miljøhensyn skal stå i fokus ved arbeidet med Stagaros kraftverk. Det er blant annet lagt vekt på at:

- Prosjektet benytter miljøfaglig kompetanse allerede tidlig i planprosessen.

- God estetisk utforming av kraftstasjon og hensynsfull tilpasning til omgivelsene.

- Utvikle et profesjonelt samarbeidsklima med myndigheter, grunneiere og naboer samt ta nødvendig hensyn til omgivelsene, blant annet for å unngå unødig støy og støv.

- Årvåkenhet i forhold tilt eventuelle kulturminner.

- Forskriftsmessig renovasjon og håndtering av drivstoff, olje og spesialavfall.

- Planmessig arealdisponering, orden på byggeplass, aktsomhet i forhold til naturmiljøet, grundig opprydding/istandsetting.

Nettsamling i nord

Troms Kraft Nett og Lofotkraft tar initiativ til en større nettsamling i Nord-Norge.

– Målet er å danne et nordnorsk nettselskap tuftet på premisser lagt av dagens nordnorske eiere og med fokus på gode industrielle løsninger, samtidig som eiernes verdier videreutvikles, sier administrerende direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft.

En samling av Troms Kraft Nett og Lofotkraft er utgangspunktet for modellen, men initiativtagerne ønsker samtlige nettselskaper i Nord-Norge velkommen til å delta, understreker Winther. Utredningen om dannelsen av et felles selskap som basis for et nordnorsk nettselskap er lagt opp i en tretrinns modell, der første trinn ble avsluttet i september med utarbeidelse av utkast til forretningsplan med overordnede skisser til organisasjonsplan og eiermodeller.

Trinn to omhandler revisjon av grunnlagsdokument med utkast til alle nødvendige avtaler og vedtak for selskapsetableringen, herunder organisasjonsmodell og lokalisering.

Trinn tre planlegges avsluttet ved årsskiftet og dreier seg om utkast til innstilling, anbefaling og annet beslutningsgrunnlag for de styrer, generalforsamlinger og kommunale organer som skal behandle og ta stilling til deltakelse i etableringen.

– Vi regner derfor med å kunne skissere aktuelle organisasjons og eiermodeller for selskapet medio november/primo desember, sier Winther.

Troms Kraft Nett og Lofotkraft har i dag en samlet inntektsramme på i overkant av 450 millioner kroner. Potensialet for Nord-Norge er én milliard. Tallene er beregnet ut fra inntektsrammer gitt til nettselskapene i år 2000.

– Vi ønsker å etablere gode industrielle løsninger i den strukturendring som kommer i energibransjen i Nord-Norge. Samtidig ønsker vi å etablere gode eiermodeller som passer de fleste og gir eierne ønsket fleksibilitet og verdiutvikling, forteller Winther. (Kjell Rønningsbakk)

Satser på Tyskland

Transformatorspesialisten Noratel ekspanderer gjennom etablering av egen salgs- og utviklingsenhet i Tyskland. Utgangspunktet er et nytt selskap de har dannet sammen med selskapet adc electronic. Det tyske selskapet har 12 ansatte og ble etablert i 1995. Hovedbeskjeftigelsen har hele tiden vært utvikling og salg av strømforsyninger til medisinsk og annen krevende industri.

Det nye selskapet, som er lokalisert i Grafenau nær München, får navnet Noratel adc AG og skal representere hele produktspekter til Noratel innen tørrisolerte transformatorer og strømforsyninger.

– I tillegg til å få tilgang til et veletablert nettverk for produktene våre både i Tyskland, Østerrike og Sveits, vil produktene til adc electronic komplettere vårt allerede omfattende standardprogram, og gjøre oss svært konkurransedyktige på spesialkonstruerte strømforsyninger til krevende industri, sier Knut Ranheim hos Noratel.

Noratel gruppen, med hovedkontor på Hokksund i Buskerud, omfatter 420 ansatte fordelt på 11 salgs- og produksjonsbedrifter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Polen og Tyskland.

Helt siden starten for mer en 75 år siden, har Noratel produsert transformatorer i en eller annen form. Det er først i de ti siste årene selskapet har vokst til å bli en stor aktør i Norden og Europa. Selskapet kan i dag tilby et av Europas største standardprogram på tørrisolerte transformatorer og strømforsyninger opp til 7 MVA. Konsernet venter å omsette for totalt 350 millioner kroner i år.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.