ENERGI

Kortvarig utkobling gull verdt

PUMPER: I Oset vannrenseanlegg er det installert åtte høytrykkspumper på 540 kW. Pumpeanlegget har et potensielt effektuttak på 3,5 MW.FOTO E-CO TECH
PUMPER: I Oset vannrenseanlegg er det installert åtte høytrykkspumper på 540 kW. Pumpeanlegget har et potensielt effektuttak på 3,5 MW.FOTO E-CO TECH

Selv om nytteverdiene ved langvarige effektutkoblinger er betydelig større, er også behovet for tidsbegrenset effektutkobling økende hos norske nettselskap. Dette for å legge til rette for økt utnyttelse av strømnettet samt mulighet for eventuell deltakelse i Statnetts regulerkraft opsjonsmarked (RKOM).

På bakgrunn av testutkoblinger av ulike laster, har Hafslund Nett i et forskningsprosjekt valgt å tilby potensielle pilotkunder et nytt produkt som premierer forbruk som kan kobles ut i begrensede perioder. Krav om utkoblingstid er i pilotprosjektet satt til to timer med mulighet for utvidelse til tre timer. Målgruppen er kunder med for eksempel en elektrokjel uten reserve hvor en kortvarig utkobling ikke medfører uheldige konsekvenser. Tilsvarende kan også laster med reserveaggregat, pumper, kompressorer, varmelaster, ventilasjonsanlegg, eller lignende være aktuelle.

Størrelsen på den styrbare lasten er av betydning for lønnsomheten ved å inngå en avtale. I nevnte forskningsprosjekt har Hafslund Nett tilbudt pilotproduktet til utvalgte kunder med en årlig maksimaleffekt på over 1,4 MW. Pilotproduktet premierer tidsbegrenset utkobling i form av en reduksjon av effektleddet i tariffen.

Formålet med prosjektet er blant annet å finne frem til et tariffprodukt som kan inngå i en helhetlig tariffportefølje hos nettselskapet, samtidig som den gjør det attraktivt for kunden å investere i laststyringsløsninger hvor nettselskapet får lov til å fjernstyre (koble ut) kundens forbruk. For mange kunder innebærer dette forventninger om at investeringen nedbetales innen maksimalt ett til to år.

Styring

Oset vannrenseanlegg ligger ved Maridalsvannet i Oslo og er et fjellanlegg. Det er installert åtte høytrykkspumper på 540 kW og pumpeanlegget har et potensielt maksimaluttak av effekt på 3,5 MW. I normal drift er det to til tre pumper som går kontinuerlig og i perioder med høyere vannforbruk kan fem pumper være i drift. Øvrige tre pumper fungerer som reserve.

Det er gjennomført en rekke testutkoblinger av høytrykkspumpene som viser at vannstanden i stasjonens basseng synker relativt lite på to til tre timer når det er normalt vannforbruk. På bakgrunn av testene er det konkludert med at Oset vannrenseanlegg kan håndtere en avtale med maksimalt to utkoblinger per døgn. Det elektriske anlegget ved Oset vannrenseanlegg vil dermed kunne bygges om slik at høytrykkspumpene får en pilottariff fra Hafslund Nett.

IKEA Furuset har to elektrokjeler og seks ventilasjonsaggregater som forsyner bygget med varmtvann og ventilasjon. Flere totimers utkoblingstester av elektrokjeler og ventilasjon viser at varmtvannstilgang og luftkvalitet ikke svekkes vesentlig i varehuset. Mindre ombygging av det elektriske anlegget ved IKEA Furuset gjøres slik at elektrokjeler og ventilasjonsaggregater får en separat måler med pilottariff. En fjernstyrt bryter ved IKEA Furuset sammen med en varslingstjeneste basert på SMS og e-post vil ivareta momentan ut- og innkobling. Ved innkobling av bryter vil det sentrale driftskontrollanlegget ved IKEA Furuset ivareta oppstart av elektrokjeler og ventilasjonsanlegg.

Både ved Oset vannrenseanlegg og IKEA Furuset er det et forventet utkoblingspotensial på minimum 1,0 MW kommende vinter. I tillegg er det avdekket tilsvarende potensialer for effektstyring også blant andre næringskunder med vidt forskjellige virksomhetsområder. Det er avdekket et potensial for utkobling av effekt hos pilotkundene tilsvarende 35 prosent av kundenes årlige maksimale effektuttak.

Jon Eivind Johannessen ved Hafslund Nett understreker at erfarte prosjektresultater og erfaringer med tekniske løsninger vil være avgjørende for om pilottariffen med tilhørende vilkår etter hvert vil innføres som et standardtilbud til kunder i Hafslund Netts forsyningsområde. Videre vil også føringene som NVE setter for deltakelse i RKOM-markedet være avgjørende for hvorvidt et slikt produkt innføres som et standardtilbud.

Kundens motivasjon?

Pilotprosjektet har erfart at lønnsomhet ikke alene er avgjørende for om effektutkobling kan realiseres. Hva er det egentlig som gjør det interessant for en kunde å investere i styringsløsninger for anlegg som helt eller delvis mangler reservesystemer? Denne problemstillingen har i prosjektet blitt gjenspeilet av følgende spørsmål:

* Hvilken teknisk løsning kan gjøre risikoen minimal for at utkobling av laster medfører uheldige konsekvenser for kundens virksomhet?

* Hvilken økonomisk gevinst er tilstrekkelig for at kunden er motivert for investering med en eventuell risiko knyttet til å gi fra seg styringsretten til nettselskapet?

* Hvordan utformes og presenteres nettselskapets tilbud til kunden?

Disse spørsmålene analyseres i samarbeid mellom rådgivere ved E-CO Tech og samfunnsforskere ved Sintef Teknologiledelse. Foreløpige resultater viser at suksessgraden av å etablere et marked for tidsbegrenset effektstyring stiller store krav til pedagogisk fremstilling og innsalg av nettselskapets tilbud. I løpet av høsten er det gjennomført intervjuer av pilotkundene, utførende installatører av tekniske løsninger samt prosjektaktører ved Hafslund Nett. Dette er gjort for å gi innspill til hensiktsmessige justeringer av pilottariffen med tilhørende vilkår så vel som innspill til justeringer av innsalgsarbeidet for et mulig nytt produkt.

* Artikkelforfatteren er seniorrådgiver ved E-CO Tech

(I ramme)

RKM og RKOM

For å ivareta balansen i det norske kraftsystemet har Statnett etablert et regulerkraftmarked (RKM) hvor aktører daglig anmelder pris for regulering av produksjon eller forbruk. Statnett har ansvar for at det til enhver tid er nok regulerkraft tilgjengelig til at også vanskelige driftssituasjoner kan håndteres. For å imøtekomme situasjonene med effektknapphet eller problemer i kraftnettet, har Statnett i tillegg etablert et regulerkraftopsjonsmarked (RKOM) (november-mars) for spesielt å kunne ha i beredskap tilstrekkelige reguleringsreserver ved effektknapphet. Se www.statnett.no for mer informasjon om RKOM.