FORUM

Klima, samfunn og vitenskap

KLIMA: Debatten hardner til. Forskning og ny viten er unødvendig, nå må det handles, ikke forskes! Antivitenskapelige holdninger kan medføre alvorlige negative effekter. G. Myhre og T. Berntsen sier forutinntatt at klimaforskerne lenge har «ant» at den globale oppvarmingen er menneskeskapt (Cicerone 1/2007). Dersom begge sider får komme til orde, vil dette «forstyrre bildet», men på den annen side, at forskere har gjennomgått fagfeltet med et «kritisk blikk». Aftenposten tar innlegg som etterlyser problematisering av klimadebatten, men avslår innlegg som gjør nettopp dette. Er vi skyldige, eller kan vi håpe på naturlige forklaringer, eller tekniske løsninger?

Det er ingen tvil om at vi har erfart en kortvarig periode med global temperaturstigning siden 1960-tallet, som observeres ved at isen ved Nordpolen blir mindre, og at arter på ulike steder flytter polover og oppover. Hvor lenge vil det vare, og hva vil skje framover? Klimaendringen er ikke enestående, både i historisk og geologisk tid. Det var like varmt på 1000-tallet, og for om lag 6000 år siden var det varmere. Nordpolen har vært isfri tidligere.

Det er en del argumenter som taler mot at det kun er menneskeskapte karbonutslipp som forårsaker de observerte klimaendringene, i motsetning til det bildet som framstilles av IPCC og media generelt. Det vil ta flere 1000-år å smelte innlandsisen på Grønland, med utgangspunkt i et økt oppvarmingspotensial på 2 W/m 2. Dersom isen smelter hurtigere, er det trolig også andre prosesser som er viktige for oppvarmingen. En økning av havtemperaturen forklarer heller ikke den målte økningen i CO 2-nivået.

Mange nye rapporter tyder på at temperaturstigningen er mye hurtigere enn det som modellene forutsier. Også tidligere observasjoner viser tilsvarende avvik, trolig meget viktig. Modellene holder ikke tritt med utviklingen. Økningen i temperatur kommer ofte før en økning i CO 2. Nylig observerte temperaturøkninger er målt på feil sted, ved jordoverflaten heller enn i atmosfæren, som ville vært tilfelle om drivhuseffekten var enerådende. I tillegg kommer metodiske og statistiske problemer med å beregne tidsserier av sammenlignbare gjennomsnittsverdier, både på luft- og havtemperatur, og atmosfærisk fordeling av gasser og energi. Det ser ut til å være en sammenheng mellom solaktiviteten og skydannelsen på jorda via bakgrunnsstrålingen av partikler fra verdensrommet, en sterk sol fører til mindre skydekke og dobbel varmeeffekt, som ser ut til å samvariere mye bedre med tidligere klimaendringer enn CO 2-nivået alene. Nylig forskning viser at avsmeltningen av isen på nordpolen med stor sannsynlighet skyldes utslipp av sot. Den mye siterte «hockeykurven» er positivt feil. Målinger av iskjerner fra Grønland viser at klimaet rundt 6000 år før nåtid var varmere enn dagens klima. Frekvensen av ekstremvær er ikke eller bare i liten grad endret.

I sum viser fakta at forståelsen av og evnen til modellering og å forutsi klimaet er mangelfull. Videre forskning er derfor svært viktig. Stemningen er hysterisk, med mye symbolpolitikk. Ifølge J. Hansen ved NASA kan problemet langt på vei løses ved å fjerne CO 2-utslipp fra kull. Den samme Hansen sammenlignet det å kjøre kull til kullkraftverkene med å kjøre jøder til krematoriene. K. Oddekalv snakker om fiskelandsbyen Trondheim og fotballbyen Bergen. Miljøbevegelsen er «oppmerksomhetsjunkies». Det er all grunn til å fokusere på tiltak som kan redusere utslipp av drivhusgasser, men også finne ut hva som styrer vårt klima.

Ketil Haarstad

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.