FORUM

Klif forholder seg til fakta, ikke påstander

KRONIKK: Jakob Hatteland snur Klifs rolle i Vats på hodet, skriver avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif.

Anlegget til AF Decom i Vatsfjorden.
Anlegget til AF Decom i Vatsfjorden. Bilde: Maiken Ree
25. apr. 2013 - 10:16
  • Av avdelingsdirektør Signe Nåmdal, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har siden etableringen i 1974 bidratt sterkt til at forurensningene i Norge er blitt redusert.

Alle som husker hvordan Norge så ut for 40 år siden, vet at utslipp til luft og vann fra piper og rør har gått ned. Ferskvann, fjorder og grunn er blitt renere, bylufta er blitt bedre, avfallsgjenvinningen har økt og bruken av miljøgifter i produkter er redusert.

Derfor er det veldig rart å lese Jakob Hattelands innlegg på TU.no 26. mars og i papirutgaven 4. april, hvor fakta og Klifs rolle blir snudd på hodet. Hatteland er deleier i Raunes Fiskefarm AS (RFF) og skriver om konflikten med nabobedriften AF Decom Offshore Vats, som ifølge Hatteland har fått "myndighetenes velsignelse" til å "knuse et mindre selskap".

Dette er påstander uten rot i virkeligheten. Klif står ikke på enkeltbedrifters side, men på miljøets side i alle de sakene som vi har ansvaret for å følge opp.

Les TUs reportasje fra Vats: Her hogges plattformer opp. Like ved drives fiskeoppdrett

Feilaktige påstander

Jakob Hatteland fremsetter flere feilaktige påstander som støtte for sin negative fortelling om Klif. Det er blant annet ikke riktig at Klif har godtatt støvspredning fra basen.

Vi har ved flere anledninger kritisert at det ble spredd støv med forhøyet metallinnhold til omgivelsene under utvidelsen ved AF Decom i Vats i 2008. Klif overtok for øvrig som forurensningsmyndighet for AF i 2011.

Vi har tatt en rekke initiativer for å bringe større klarhet i utslippene fra AF Decom i Vats. Vi har stilt krav om en tiltaksutredning for å få redusert de diffuse støvutslippene ved anlegget.

Bedriften har gjennomført tiltak, og vi har også stilt konkrete krav om avbøtende tiltak i nyeste tillatelse, gitt nå i mars 2013. Ettersom utslippene til luft kommer fra diffuse kilder og ikke er punktutslipp, er det ikke vanlig å få rapportert utslippsmengder, da dette ikke er praktisk mulig.

Vi har i stedet, i den nyeste tillatelsen, stilt mengdebegrensning og krav til måling av nedfallstøv ved bruk av en uavhengig aktør med kompetanse på området. Støvprøver må nemlig tas med vitenskapelige metoder, slik at usikkerhetene i målingene er kjent.

Klif kan ikke forholde seg til påstander om utslipp som mangler dokumentasjon. Vi er avhengig av fakta når lovverket skal håndheves.

Det er derfor ikke riktig at "AF får lov til å gjøre alt de ber om". Bedriften har slett ikke fått Klifs tillatelse til å " fortsatt få spre store mengder giftige stoffer i luften som innbyggerne er nødt til å puste inn".

Nye krav til målinger av nedfallstøv vil bringe dokumenterte fakta inn i denne problemstillingen. Jakob Hatteland styrker ikke sin egen troverdighet ved å spre påstander om at Klif ikke handler.

Det er heller ikke riktig når Jakob Hatteland hevder at Klifs saksbehandler skal ha sagt noe om "opportunistene fra Raunes Fiskefarm AS». Klifs saksbehandler har aldri sagt noe slikt.

Selektiv omtale av miljøovervåkingen

Jakob Hatteland er for øvrig svært selektiv i omtalen av resultatene fra miljøovervåkingen i Vatsfjorden.

Han nevner blant annet ikke at den siste overvåkingsrapporten jevnt over har påvist lave verdier av kvikksølv i både sedimenter, torskefilet, krabbeinnmat, torskefilet, blåskjell, sediment og moseprøver fra Vats. De fleste verdiene ligger i tilstandsklasse 1 (meget god), og noen få er i tilstandsklasse 2 (god).

Langs hele kysten er det kvikksølvnivåer som man ikke alltid kjenner kilden til. At det forekommer tungmetaller som kvikksølv i norske fjorder er derfor en nasjonal utfordring, og ikke en utfordring for Vats og Yrkesfjorden alene.

Forskerne vet ikke årsaken til dette, men klimaendringer er blitt lansert som en mulig forklaring. Langtransporterte forurensninger kan også være en kilde.

Sammenligner vi nivåene av kvikksølv i krabbeklør i Vats med andre undersøkelser, ser vi at nivåene i Vats er innenfor det vi normalt finner langs norskekysten. Klif er for øvrig en sterk pådriver for å få på plass strenge reguleringer av kvikksølv i EU og globalt.

Enda strengere krav

Dagens miljøtilstand tyder på at de historiske utslippene fra AF Decom i Vats eller andre kilder ikke har vært store nok til å medføre vesentlige forurensninger.

Derfor er Klif mest opptatt av bedriftens virksomhet i dag, og vi har nylig pålagt bedriften enda strengere miljøkrav enn den har hatt tidligere.

Dette er i tråd med den praksisen vi har hatt i over 30 år, nemlig å sette strenge krav til utslipp og løpende skjerpe miljøkravene til industrien.

Ut fra de krav som stilles i gjeldende tillatelse, opplysninger om tiltak for å redusere støvspredning og overvåkingsrapport for sjø og land, kan vi ikke se at dagens drift medfører negative helse- eller miljøeffekter ved Vats. Vi vil også påpeke at utslippene fra Vats er lave.

Jakob Hattelands innlegg inneholder mange andre påstander som kunne vært imøtegått, men det fører for langt i denne omgangen å gå inn i alle detaljene. Det er uansett vanskelig å forstå hva som er grunnen til at Hatteland vil tegne et fiendebilde av Klif og miljøvernmyndighetene.

Klifs representanter har forresten aldri spist middag hos AF Decom, slik Hatteland antyder i sitt innlegg.

Fiskerne: – Klif er ikke strenge nok

Klif: Feil om miljøsituasjonen i Vats  

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.