ENERGI

Klart for vindkraftpark på Hitra

Planen ble vedtatt av Hitra kommunestyre i mars i år, men fylkesmannen i Sør-Trøndelag reiste innsigelse til planen fordi vindmølleparken og tilhørende kraftlinje påvirker landskapsbildet og medfører negative konsekvenser for hønsefugler samt havørn, hubro og storlom. Miljøvernministerens konklusjon er at reguleringsplanen ikke har slike negative konsekvenser, og at det dermed ikke er grunnlag for å sette kommunens vedtak til side.

Det understrekes også at Miljøverndepartementet ser det som svært viktig å komme i gang med realiseringen av prosjekter som kan bidra til utnyttelse av nye fornybare energikilder. Det vil derfor i nåværende etableringsfase for vindkraftutbygging i Norge bare være aktuelt å gå i mot kommunalt vedtatte planer for utbyggingen av vindkraftverk i helt spesielle tilfeller. (kas)

Les mer om: