ENERGI

Kald skulder til varme fra Slagentangen

Anlegget er beregnet til å koste rundt 180 millioner kroner, og utbyggerne søkte om 46 millioner kroner fra myndighetene.

Søknaden om konsesjon er fremdeles til behandling og antakelig ferdigbehandlet rundt årsskiftet.

NVE mener at prosjektet er interessant, men størrelsen gjør det vanskelig å støtte i år. Maksimalbeløpet som kan gis i støtte, er 20 millioner kroner. NVE har en tilskuddsramme på til sammen 85 millioner kroner til fordeling i 2000, og 32 millioner kroner er allerede fordelt til 35 prosjekter. Dermed føler NVE at det vanskelig å støtte ett enkelt prosjekt med 46 millioner kroner.

Mange gode søkere

Seksjonssjef Birger Bergersen i NVE sier at det har vært veldig mange gode søknader i år. – Bare hittil i år har vi mottatt 174 søknader på til sammen drøyt en halv milliard kroner. Det typiske er at søknadene og prosjektene er langt bedre gjennomarbeidet enn tidligere år. Og mange som har fått avslag, er virkelig gode. De bør søke igjen neste år, sier Bergersen, som ikke vil kommentere prosjektet i Tønsberg spesielt.

– Det er synd at et så godt prosjekt ikke kan støttes av myndighetene på grunn av dets størrelse, sier prosjektleder Kåre Gjerde hos energiselskapet Birka Energi. Virksomheten skulle etter planene etablere et selskap sammen med Vestfold Kraft, som skal stå for utbygging og drift av fjernvarmeanlegget.

Store miljøbesparelser

– Vi kommer neppe til å anke avslaget, men vil heller se på alternative finansieringsløsninger. Vi vil ta et nytt initiativ overfor NVE for å se om vi kan dele opp prosjektet slik at vi kan komme inn under tilskuddsordningen, eller om det er andre fond vi kan søke støtte fra. Prosjektet er uansett altfor godt til at det ikke skal motta støtte, mener Gjerde.

Esso slipper årlig fra seg nærmere 800 gigawattimer (GWh) energi gjennom spillvarme, og det aktuelle prosjektet kunne ha nyttiggjort seg rundt 110 GWh av dette. Denne energimengden tilsvarer oppvarmingen av rundt 3000 eneboliger. Det planlagte fjernvarmeanlegget kunne ha redusert utslippene fra oljefyrer i byen med 27.000 tonn svoveldioksid, 17.000 tonn karbondioksid og 16 tonn nitrogenoksider årlig.

I tillegg kommer besparelsen ved transport av olje og parafin med tankbiler gjennom gatene.

Les mer om: